Przetargi.pl
Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Gumbińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 150 989 , fax. 876 150 989
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
  ul. Gumbińska
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 150 989, fax. 876 150 989
  REGON: 51144094700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały. Projektuje się remont istniejącego mostu polegający na wymianie pokładu drewnianego. Światło poziome i pionowe mostu nie ulega zmianie . Nośność mostu po remoncie pozostaje bez zmian to jest 15t co odpowiadała klasie E wg PN-85/S-10030. Na moście po remoncie będzie następujący przekrój: • szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej - 5,10,00 m, • przekrój daszkowy o spadku poprzecznym - 2,0 %, • obustronne chodniki o szerokości - 0,45m i 0,47m • szerokość mostu - 6,28 m, • długość ustroju nośnego - 17,25 m. Nierozerwalną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące dokumenty dołączone przez Zamawiającego do SIWZ: a) Projekt wykonawczy; b) Przedmiar robót: przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem poglądowym i może zawierać błędy. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie projektu i pozostałych dokumentów. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały” w tym m. in. koszty dojazdów, ewentualnego zakwaterowania lub najmu lokalu biurowego, wszelkich opłat w tym za wodę, energię, koszt zagospodarowania odpadów, zagospodarowanie terenu placu budowy, a także praw i obowiązków wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – pokój nr 3 lub oddzielnej kopercie wraz z ofertą, a jego kopia w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach