Przetargi.pl
Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 2. Zakres prac obejmuje: 1) ETAP I: a) roboty przygotowawcze i odwodnieniowe (dział nr 1, pozycja nr 1-7 w przedmiarze); 2) ETAP II: a) reprofilacja dna stawu z umocnieniem brzegu południowego w formie palisady (dział nr 2, pozycja nr 8-19 w przedmiarze), b) przebudowa upustów - 2 szt. (dział nr 3, pozycja nr 20-27 w przedmiarze), c) przebudowa fragmentu rurociągu (dział nr 4, pozycja nr 28-33 w przedmiarze), d) budowa studni osadnikowej (dział nr 5, pozycja nr 34-51 w przedmiarze), e) budowa kładki przez projektowany rów (dział nr 6, pozycja nr 52-60 w przedmiarze), f) budowa pomostów wędkarskich na północnym brzegu – 6 szt. (dział nr 7, pozycja nr 61-64 w przedmiarze), g) odbudowa schodków gruntowych na północnym brzegu (dział nr 8, pozycja nr 65 w przedmiarze), h) budowa wieży dla nietoperzy i ptaków (dział nr 9, pozycja nr 66-76 w przedmiarze); 3) ETAP III: a) budowa ogrodzenia na zachodniej granicy działki (dział nr 10, pozycja nr 77-78 w przedmiarze), b) instalacja pływających wysp ptasich z funkcją filtracji wody (dział nr 11, pozycja nr 79 w przedmiarze), c) budowa nawierzchni utwardzonych (dział nr 12, pozycja nr 80-90 w przedmiarze), d) elementy wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, montaż lamp fotowoltaicznych, budki dla ptaków/wiewiórek, budki dla jeży, łaty wodowskazowe, tablica informacyjna) (dział nr 13, pozycja nr 91-97 w przedmiarze), e) roboty wykończeniowe (dział nr 14, pozycja nr 98-101, 104 w przedmiarze). 3. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 1 do siwz (przedmiar robót stanowi element pomocniczy) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawartą w zał. nr 2 do siwz. UWAGI: - Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. - Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do siwz. - Zamawiający wymaga udzielenia 3 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z Rozdz. XIX siwz. - W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w pkt 3, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na etapie składania oferty. - Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń zieleni (dział nr 14, pozycja nr 102-103, 105 w przedmiarze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 35 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne (na lub wg zał. nr 4 do siwz) składa każdy z wykonawców do oferty; 2) dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1, składa każdy z wykonawców na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 3) dokumenty, o których mowa w Sekcji III.5.1), składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1.3) - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zał. nr 4 do siwz; 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w zał. nr 4 do siwz; 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. zał. nr 5 do siwz), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem – zał. nr 8 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach