Przetargi.pl
„Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”.

GMINA KAZIMIERZA WIELKA ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413521-937 , fax. 413521-956
 • Data zamieszczenia: 2023-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KAZIMIERZA WIELKA
  ul. Tadeusza Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413521-937, fax. 413521-956
  REGON: 291009780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej w systemie zaprojektuj-wybuduj. Opis przedmiotu zamówienia do wykonania:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku zaplecza administracyjno – szatniowego w celu dostosowania obiektu do aktualnych wymagań sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych, zwiększenie komfortu korzystania z obiektu oraz wyposażenie budynku w niezbędną infrastrukturę techniczną. Projekt realizowany będzie na działce gminnej o nr ewid. 463/7 przy ul. Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek zaplecza szatniowego klubu sportowegoMLKS SPARTA, który będzie podlegał przebudowie i dostosowaniu do aktualnych przepisów oraz wymagań inwestora. Projektowany obiekt będzie miał dwa niezależne wejścia połączone w formie tunelu przejściowego. W ramach inwestycji należy zaprojektować na parterze dwa zespoły szatniowo sanitarne (dla gospodarzy oraz gości obiektu), pomieszczenia pomocnicze takie jak: sanitariatyogólnodostępne, pokój sędziów oraz pokój trenerów. Na piętrze budynku przewidziano pomieszczenie komentatorów, sterownię oraz salę konferencyjną i część administracyjno – biurową.W ramach inwestycji zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie wnętrz budynku zaplecza obejmujące: zakup mebli do biur, szatni, sali konferencyjnej i pomieszczeń pomocniczych, zakup biurek, szafek, krzeseł, stolików, foteli, akcesoriów medycznych do masażu oraz zakup podstawowego wyposażenia sportowego do gry w piłkę nożną.Wszystkie w/w elementy wyposażenia wnętrz znajdują się poza zakresem niniejszego zamówienia. Przedmiotowe zamówienie obejmuje jedynie wszelkie niezbędne, opisane poniżej roboty budowlane.Obiekt zostanie wyposażony w monitoring wizyjny z możliwością transmisji danych poprzez sieć Internet w celu zastosowania podglądu sytuacji panującej w budynku oraz na boisku sportowym. Parter budynku przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń szatni wykonane zostaną drzwi bezprogowe umożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego oraz urządzenie budynku zaplecza administracyjno - szatniowego. Koncepcje projektową wykonawca winien dostarczyć do akceptacji przez Zamawiającego przed opracowaniem projektu wykonawczo-budowlanego.Projekt powinien być sporządzony uwzględniając następujące branże:- architektura,- konstrukcja,- instalacje wodno-kanalizacyjne,- instalacja centralnego ogrzewania,- instalacja elektryczna i oświetleniowa,- instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego,- instalacja alarmowa,- instalacja wentylacji mechanicznej (jeśli jest wymagana).- instalacja niskoprądowa (internetowa, telefoniczna, kontrola dostępu),- zatwierdzona przez zamawiającego koncepcja aranżacji wnętrz ze sprzętemtrwale związanym z budynkiem,Opracowaną dokumentację należy uzgodnić branżowo zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa (rzeczoznawca do spraw ppoż., Sanepid).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:20 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Na potwierdzenie należy złożyć:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż : 500 000,00 zł3) zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykonanych robót.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj” związaną budową lub przebudową lub rozbudową lub adaptacją budynku/budynków. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 500 000,00 zł bruttoDo każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub adaptacją budynku/budynków.• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1646) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach