Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej W881 w ul. Słowackiego oraz w ul. Cetnarskiego w Łańcucie, trasa przebiegu przebudowy na działkach nr 2975; 3043/8

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Traugutta
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 225 72 92 , fax. 17 225 00 08
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Traugutta 20
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 17 225 72 92, fax. 17 225 00 08
  REGON: 18064396500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lzk-lancut.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej W881 w ul. Słowackiego oraz w ul. Cetnarskiego w Łańcucie, trasa przebiegu przebudowy na działkach nr 2975; 3043/8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przebudowie starych sieci wodociągowych wraz z przyłączami oraz starych sieci kanalizacji wraz z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 881 w Łańcucie (ul. Cetnarskiego, dz. nr 3043/8 oraz Słowackiego, dz. nr 2975). Przebudowa ta będzie polegać na wymianie starej infrastruktury wraz z towarzyszącą armaturą na nową tj. żeliwny wodociąg na PE, przyłącza ze stali ocynkowanej na PE, betonowe studnie na PVC, betonowe przewody kanalizacyjne na PVC itd. Po zakończonych pracach ziemnych należy dokonać odbudowy nawierzchni wg opisu z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 t.j.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach