Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa w Nowem

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 92351038000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa w Nowem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa w Nowem. Przebudowywana sieć wodociągowa została podzielona na następujące odcinki: • Węzeł H-G-F-E o długości PE 160- 217,10mb; • Węzeł D-E o długości PE160 – 238,61mb; • Węzeł E-I-J-L i węzeł J-K o długości PE 160 – 678,15mb i PE 90 – 8,55mb. Ogólna długość przebudowywanej sieci wodociągowej wynosi PE 160mm – 1133,86m, PE 90 – 8,55m. Lokalizacja inwestycji : Nowe, działki nr: 753/1; 553/12; 553/11; 553/10; 552; 554/1; 553/6; 447/1; 448/1; 354/1; 493/1; 502/6; 488/1; 418/1. Zakres robót przy przebudowie sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa dotyczy przebudowy odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków w pasie drogowym. Ogólne zestawienia zakresu rzeczowego robót: • Wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 160mm z rur PEHD PN10; • Wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 90mm z rur PEHD PN10; • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 32 i 63mm z rur PED; • Montaż hydrantów naziemnych i podziemnych – o średnicy 80mm; • Montaż armatury odcinającej; • Montaż pompowni strefowej; • Montaż studni z układem pomiarowym; • Montaż studni odwodnienia sieci. Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: • Oznakowanie robót; • Dostawę materiałów; • Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych; • Wykonanie przewiertów; • Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; • Przygotowanie podłoża pod przewody; • Przygotowanie fundamentów pod obiekty na sieci; • Ułożenie przewodów wodociągowych, montaż armatury i bloków oporowych; • Montaż obiektów na sieci; • Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu; • Odtworzenie nawierzchni po robotach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi; • Przeprowadzenie pomiarów i badań. Zakres robót obejmuje montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, tj. węzłami połączeniowymi z armaturą odcinającą oraz hydrantami pożarowymi wraz ze spięciem z sieciami istniejącymi na granicach, przełączenie wszystkich przyłączy wodociągowych po trasie przebudowy sieci oraz unieczynnienie wyłączonych z eksploatacji odcinków istniejącej sieci. Z uwagi na warunki pracy sieci dodatkowo przewidziano pompownię strefową zapewniającą pokrycie zapotrzebowania wody do celów bytowych i pożarowych oraz urządzenia pomiarowe – przepływomierze: za zestawem hydroforowym w pompowni i na wodociągu spinającym sieci wodociągowe w Al. 3 Maja i ul. Nowej. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych. Konieczność wykonywania wykopów ręcznie wystąpić może jako przekopy kontrolne, na zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz w pobliżu drzew, płotów, słupów itp. Ponadto ręcznie powinno być wyrównywane dno wykopu dla zapewnienia jednakowej grubości podsypki. Na terenie utwardzonym przed wykonaniem wykopu należy z pasa robót zdjąć warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników, a po wykonaniu zasypki odbudować konstrukcję placów i dróg. Roboty w pasach dróg gminnych i drodze wojewódzkiej wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez zarządzających drogami. Sieć należy wykonać z rur z polietylenu wysokiej gęstości z zastosowaniem dedykowanych kształtek. Rury i kształtki z PE łączyć systemem zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przed zasypaniem rurociągi należy poddać próbom ciśnieniowym, odbiorowi technicznemu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Przy układaniu wodociągu należy zadbać o wykonanie niezbędnych podsypek, obsypek nie zawierających kamieni i innych zanieczyszczeń. Nad rurociągami należy umieścić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą. Na sieci zastosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, wyposażone w obudowę teleskopową i żeliwną skrzynkę uliczną. U zbiegu ulic Kolejowej i Dworcowej przewidziano montaż automatycznej pompowni strefowej w układzie hydroforu dwupompowego. Studnia pompowa wykonana z kręgów żelbetowych i przykryta pokrywą żelbetową oraz włazem montażowym z odwodnieniem. Kolektory, konstrukcje nośne oraz przyłącza pomp wykonane ze stali kwasoodpornej. Zestaw pompowy wyposażyć w mikroprocesorowy układ regulacji sterowania, umożliwiający zdalny przesył danych. W pompowni zamontować przepływomierz elektromagnetyczny. W Alei 3 Maja zamontować studnię pomiarową z kręgów betonowych przykryta płytą żelbetową z włazem rewizyjnym. W studni zamontować przepływomierz elektromagnetyczny i zawór zwrotny. Na skrzyżowaniach ul. Fabrycznej i Nowej wykonać studnię odwodnieniową z kręgów betonowych, wyposażoną w zasuwę kołnierzową oraz klapę zwrotną. Na trasie wodociągu należy przełączyć wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe z zastosowaniem nawiertek z żeliwa sferoidalnego, zintegrowanych z zasuwą. Przyłącza należy wymienić na odcinku od włączenia do sieci do granicy działek, stosując rury z materiału PE100-RC. Po wykonaniu niezbędnych prób ciśnieniowych należy przeprowadzić dezynfekcję oraz płukanie sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z prób i badań zlecić włączenie do sieci wykonanych odcinków, gestorowi sieci. Dokonać oznakowania uzbrojenia sieci. Sieć pozostawioną w gruncie jako nieczynną, zaślepić. Wszelkie skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach poszczególnych gestorów sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej walucie niż waluta polska. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium IKS.271.11.2020.MC”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie; oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium powinien zostać przekazany Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca oraz Wykonawcy występujący wspólnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach