Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie

Gmina Słupno ogłasza przetarg

 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2679560, 2679584 , fax. 024 2612977
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupno
  ul. Miszewska 8A 8A
  09-472 Słupno, woj. mazowieckie
  tel. 024 2679560, 2679584, fax. 024 2612977
  REGON: 61101599700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn:Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE ?200mm i dł. 103,70 mb oraz z rur PE ?200mm i dł. 1.361,90 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslupno.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach