Przetargi.pl
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia

Urząd Gminy w Psarach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 294 49 00 wew. 41, , fax. 32 294 49 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Psarach
  ul. Malinowicka 4
  42-512 Psary, woj. śląskie
  tel. 32 294 49 00 wew. 41, , fax. 32 294 49 01
  REGON: 53724300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.psary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w celu uniknięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną inwestycją „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Góra Siewierska ul. Złota dz nr 475/85”. 2. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia obejmuje: 2.1. Skablowaniu odcinka linii napowietrznej SN AFL-6 70mm2 20kV relacji: GPZ Pomłynie – Linia Psary pomiędzy słupami nr 47 – 49: a) Ułożenie kabla SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x120/50mm2 pomiędzy słupami nr 47 a 49, b) Ułożenie kabla SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x120/50mm2 pomiędzy st. Czerwony Kamień a słupem nr 47, c) Demontażu słupa linii napowietrznej SN nr 48, d) Wymiany stanowisk słupowych nr 47 i 49 na słupy funkcyjne mocne wraz z uzbrojeniem, e) Demontażu linii napowietrznej SN pomiędzy słupami nr 47 a 49 2.2. Przebudowaniu (przesunięciu) linii kablowych nN wraz z złączami kablowymi: a) Linie kablowe nN YAKXS 4x240mm2 0,4kV relacji: - Odcinek st. Czerwony Kamień – ZK 2065 - Odcinek ZK 2065 – ZK 2097 - Odcinek ZK 2097 – ZK 2077 - Odcinek ZK 2097 – ZK 2098 - Złącza kablowe ZK 2065 z dwoma ukł. pomiarowymi i ZK 2097 b) Ułożenie odcinków kablowych nN typu NA2XY-J 4x240mm2 pomiędzy złączami kablowymi ZK, c) Wykonaniem muf kablowych, d) Demontaż starych odcinków kablowych nN typu YAKXS 4x240mm2 pomiędzy istn. ZK. 3. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do: 3.1. urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 3.2. wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, 3.3. wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, 3.4. wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 3.5. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3.6. wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 3.7. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 3.8. jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni i poniesie jego koszty w przypadku, gdy będzie odpłatny, 3.9. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 3.10. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 3.11. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.12. wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 3.13. zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 3.14. usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 3.15. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 3.16. przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 3.17. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 3.18. zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. 3.19. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie, 3.20. wykonania innych prac, niezbędnych da prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 3.21. udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, 3.22. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji w zakresie wykonanych i naniesionych elementów na zasoby geodezyjne oraz uzupełnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego, 3.23. Zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 3.24. Zapewnienia stałego dojazdu do posesji. 4. Pozostałe warunki zamówienia: 4.1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 4.2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokość, 4.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu - na każdym etapie realizacji umowy - wgląd w przedmiot zamówienia celem oceny stopnia realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z zapisami SIWZ, 4.4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych, z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia, 4.5. W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem, 4.6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnych i szczegółowych) oraz Dokumentacjach Projektowych, 4.7. Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 4.8. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny, 4.9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu, 4.10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Wymagane są konsultacje i wizyty w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach lub w miejscu inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy w ilości koniecznej do realizacji inwestycji w terminie – z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych przypadkach, 4.11. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonywanymi robotami, a wynikające z zakresu robót. 5. Informacje dodatkowe: 5.1. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowywania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. 5.2. Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. Zasady sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały opisane w § 5 umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Klauzule społeczne. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 6.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 6.2. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w § 3 umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: 6.1.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 6.1.2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu braku zatrudnienia osób na umowę o pracę, 6.1.3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6.2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa powyżej na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z potrzeby realizacji robót budowlanych w tym zakresie. 6.3. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych W związku z charakterem przedmiotu usługi nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 7. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ: 7.1. pozwolenie na budowę nr 1052.2018 z dnia 07.09.2018 r. 7.2. porozumienie z TAURON Dystrybucja SA nr TD/)OBD/OME/2018-03-06/1008117152 z dnia 12.03.2018 r. 7.3. dokumentacja projektowa, 7.4. przedmiary robót, STWiORB, stanowiącymi integralną część umowy. 8. Rozwiązania równoważne. 8.1. Tam, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznikach, umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 8.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 8.3. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. 8.4. W przypadku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca, przed jego wbudowaniem, przedłoży inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których opisane są parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed wbudowaniem. Nie przedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w projekcie budowlano-wykonawczym. 8.5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. 9. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9.1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100), a dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 9.2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 9.3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony. 9.4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Umowie. 10. Gwarancja i rękojmia. 10.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane dzieło budowlane na okres zgodny z deklaracją w Formularzu Ofertowym, przy czym nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż na 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego. 10.2. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń min 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, ewentualnie warunkami gwarancji producenta. Uwaga nr 1: 1) Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 2) Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Określenie terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) W przypadku deklaracji terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert przyjęte zostaną 72 miesiące, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym. 5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 36 miesięcy. 6) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 7) Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne rzeczy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. 8) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 11. Warunki płatności. 11.1. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Płatności częściowe realizowane będą za skończone elementy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w dwóch transzach: a) pierwsza faktura częściowa maksymalnie do 50 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, b) faktura końcowa. 11.2. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokół odbioru wykonanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawcy(-ów) o braku zaległości finansowych za wykonane roboty przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę (oświadczenia wymagane w sytuacji kiedy Wykonawca zlecił wykonanie części prac podwykonawcy). 12. Roboty zamienne. 12.1. Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik do umowy) pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 12.2. Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. a) W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz wg wskaźnika z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) + %Kz wg wskaźnika z kosztorysu ofertowego. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + %Kp i %Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk). Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie : KNR, KNNR i kalkulacje własne. b) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 12.3. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w § 8 umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział Psary: nr 44 843800010000025720160003 z dopiskiem „wadium” na przetarg o nazwie: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia” Uwaga nr 9: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 9.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 9.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3: 4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3) zdolność techniczna lub zawodowa – do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga nr 6: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4.1. i 4.2.) powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ 2.2. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie pisemnej oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisem-nej oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udo-stępniający zasoby. 2.5. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 2.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach