Przetargi.pl
BO – Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 18, ul. Szopienickiej 58 A, ul. Oswobodzenia 47

Szkoła Podstawowa nr 53 im.Stefana Żeromskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 254 57 40 , fax. 32 255 71 47
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 53 im.Stefana Żeromskiego
  pl. Wyzwolenia 18
  40-423 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 57 40, fax. 32 255 71 47
  REGON: 72341900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 18, ul. Szopienickiej 58 A, ul. Oswobodzenia 47
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - Dokończenie przebudowy drogi z dostosowaniem dla celów przeciwpożarowych o szer. 4 m, wraz z miejscem do zawracania straży pożarnej oraz 4 równoległymi miejscami parkingowymi o łącznej pow. 487,00 m2 (wodoprzepuszczalna nawierzchnia utwardzona – kraty polietylenowe wypełnione ziemią z nasionami traw). - Przebudowa placu przed budynkiem od strony kuchni i bieżni oraz wjazdu przez bramę nr I – łączna pow. 475,00 m2 (nawierzchnia utwardzona – bruk granitowy). - Naprawa ogrodzenia - przemurowanie uszkodzonych fragmentów muru ogrodzeniowego, pionowanie i naprawa słupków z cegły, malowanie przęseł stalowych, likwidacja napisów i graffiti.- Przebudowa bramy nr I od strony zachodniej (zmiana na bramę przesuwną wzór zgodny z rysunkiem bramy nr I),- Wymiana bramy i furtki od strony północnej (brama nr II), - Montaż barierek uniemożliwiających wjazd poza plac manewrowy pojazdom nie uprzywilejowanym,- Rozplantowanie ziemi i obsianie trawą,- Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu do składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2.Potwierdzenie wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5..Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach