Przetargi.pl
Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap II.

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4076660 , fax. 77 4076661
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzeleczki
  ul. Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 77 4076660, fax. 77 4076661
  REGON: 53838900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części placu Rynku w Strzeleczkach oraz dróg dojazdowych do niego w ramach etapu II, zgodnie z planem orientacyjnym. Przebudowa dróg obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych na nową nawierzchnię z kostki kamiennej. W ramach inwestycji przewiduje się także wymianę elementów odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic i chodników. Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnego charakteru chodników i jezdni jaki miały w przeszłości oraz przywrócenie szlachetnych materiałów kamiennych w przestrzeni Rynku. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje chodniki, drogi oraz miejsca postojowe w obrębie rynku z wyłączeniem płyty centralnej.Przebudowa Rynku etap II została podzielona na dwa odcinki odcinek A-B odcinek I-J, i tak też zostały nazwane w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach