Przetargi.pl
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego - „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi”- postępowanie III

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg

 • Adres: 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 460 , fax. 774 801 460
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie
  tel. 774 801 460, fax. 774 801 460
  REGON: 54607000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polskacerekiew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego - „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi”- postępowanie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi” w ramach projektu: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” Zakres zamówienia obejmuje (wg tabel elementów scalonych): A. Roboty sanitarne 1. Instalacja C.O.- roboty demontażowe 2. Instalacja C.O. 3. Instalacja chłodnicza 4. Dolne źródło energii 5. Ogniwa fotowoltaniczne 6. Maszynownia pompy ciepła B. Roboty elektryczne 1. Trasy kablowe poz. piwnic 2. Rozdzielnice 3. K-Konwektory 4. Kable i przewody 5. Połączenia wyrównawcze 6. Oświetlenie 7. Pomiary C. Fotowoltaika 1. PV - Fotowoltaiczny system na konstukcji 2x10 paneli 1.1 Trasy kablowe 1.2 Instalacja odgromowa pv 1.3 Panele fotowoltaiczne 1.4 Pomiary D. Roboty budowlane 1. Docieplenie stropu 2. Docieplenie ścian od wewnątrz Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarze robot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZP.271.5.2019 pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego - „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi” – postępowanie III do dnia 9 maja 2019r. do godz. 11.00. 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3 Forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (DRUK nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ DRUK nr 2 (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) oraz w załączniku do SIWZ - DRUK nr 3 (oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 2) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 3) w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia wobec innych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1. – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 6 (jeżeli dotyczy); 5) dowód wniesienia wadium. 6) w celu rozliczeń częściowych przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony (opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach