Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie.

Gmina Deszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 66-446 Deszczno, ul. Lubuska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 728 76 50 , fax. 95 728 76 51
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Deszczno
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno, woj. lubuskie
  tel. 95 728 76 50, fax. 95 728 76 51
  REGON: 21096693500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) pomiary geodezyjne, b) prace rozbiórkowe dachu, filarów, fragmentów ścian oraz posadzek, c) usunięcie istniejącego pokrycia dachu, d) prace rozbiórkowe sufitów, e) demontaż instalacji, w tym jednostek zewnętrznych klimatyzacji, f) miejscowe osuszanie ścian, g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, w tym wykonanie izolacji poziomej ścian, h) wykonanie otworów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien, i) wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach, j) montaż nadproży prefabrykowanych, k) wykonanie zamurowań fragmentów ścian, l) wykonanie nowych fundamentów, m) wykonanie nowych odcinków ścian murowanych, n) wykonanie trzpieni i słupów żelbetowych, o) wykonanie stropu nad piwnicą z zasypaniem przestrzeni piwnicy, p) wykonanie wieńców, q) przemurowanie i wzmocnienie ściany w osi B r) wykonanie ścian działowych, s) wykonanie filarków żelbetowych i podciągów stalowych w części dwukondygnacyjnej, t) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu, u) zbicie luźnych tynków i gzymsów zewnętrznych, v) zbicie luźnych tynków wewnętrznych, w) uzupełnienia tynków, x) wykonanie gładzi tynkarskich, y) wykonanie elementów ochrony pożarowej, z) wykonanie posadzek, aa) montaż ram wsporczych central wentylacyjnych, bb) wykonanie nowego pokrycia dachu, cc) wykonanie obróbek blacharskich, dd) wykonanie orynnowania i montaż płotków śniegowych, ee) wykonanie zadaszenia przy wejściu i podjazdu dla niepełnosprawnych, ff) montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, gg) usunięcie pokrycia z papy na powierzchni płyt korytkowych, hh) wykonanie izolacji ciepłochronnych stropów, ii) wykonanie sufitów podwieszanych, jj) wykonanie izolacji termicznych ścian, kk) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, ll) wykonie instalacji sanitarnych w tym zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej i gazowej i hydrantowej, mm) prace wykończeniowe tynkarskie, glazurnicze, malarskie montaż urządzeń itp Zadanie nr 2 Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) rozbudowę istniejącego budynku w kierunku południowo-zachodnim o parterowy obiekt formą nawiązujący do kolejowego wagonu, b) rozbudowę istniejącego budynku w części północno-zachodniej o przeszkloną werandę pod istniejącym okapem parterowego obiektu, c) przebudowę budynku obejmującą zaprojektowane pomieszczenia czytelni i wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci , towarzyszące pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz sanitariaty, aneks kuchenny, szatnia, pomieszczenia socjalne, wentylatornie i kotłownie gazową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonych przedmiarów (załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ). 3.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 5.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 6. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach