Przetargi.pl
„Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”

Gmina Czerniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 104 044 , fax. 447 104 010
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerniewice
  ul. Mazowiecka 42
  97-216 Czerniewice, woj. łódzkie
  tel. 447 104 044, fax. 447 104 010
  REGON: 59064809500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Czerniewice na dz. o nr ew. 1137/8, 138/3 i 148, gmina Czerniewice. W ramach inwestycji projektuje się budowę wyjść z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze wraz z otwartą galerią komunikacyjną, przebudowę istniejącego ganku, budowę nowego wejścia do części przedszkolnej, rozbudowę wejścia głównego do budynku szkoły, remont schodów zewnętrznych prowadzących do kondygnacji podziemnej, budowę nowej furtki od strony ul. Szkolnej, wykonanie utwardzenia terenu wraz z jego reprofilacją w zakresie koniecznym, budowę placu zabaw wraz z montażem elementów małej architektury oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne wewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jak i przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Prace na obiekcie będą prowadzone w trakcie trwania roku szkolnego. Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób umożliwiający i nieutrudniający pracę w szkole.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 20.01.2021r. do godz. 10:00. Ustala się wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - PBS Tomaszów Mazowiecki nr k-ta 63 89850004 0010 0144 1165 0009 z adnotacją „Wadium – AI.271.15.2020.MP” - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancja bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr.42, poz.275).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach