Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscowości Żabno.

Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Gabriela Narutowicza 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Gabriela Narutowicza 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  REGON: 851660520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscowości Żabno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscowości Żabno zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2) Zakres zamówienia obejmuje a. zagospodarowania terenu o dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, plac gospodarczy,b. wykonanie ogrodzenia, elementów małej architekturyc. przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno-biurowego w tym montaż klimatyzacji i montaż platformy pionowej z napędem elektrycznymd. budowę budynku garażowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.4.1) Informacje dotyczące wadium:1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,- zł (słownie złotych: Dziesięć tysięcy00/100) . Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnychform) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokośćwniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać wimieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponowała. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy)b. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach