Przetargi.pl
Przebudowa/remont/ placu manewrowego WORD na działce przy ul. Glinianej 17. w Piotrkowie Trybunalskim

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6466873 , fax. 044 6468123
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Gliniana 17 17
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6466873, fax. 044 6468123
  REGON: 59062010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: word-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa/remont/ placu manewrowego WORD na działce przy ul. Glinianej 17. w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa-remont placu manewrowego WORD na działce przy ul. Glinianej 17. w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy zakres określa dokumentacja techniczna, kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępny na stronie internetowej www.word-piotrkow.pl 4. Wykonanie robót budowlanych. 1). Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlany, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.. 2). Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. 3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek. 4). Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 5). Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w projektach. 6). Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 7). Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza : a) protokoły z badania materiałów , b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie lub Specyfikacji. 8). Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej ( projekcie budowlanym ) . 1) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. 2) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia. 3) Zapłata za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą po wykonaniu całości zadania 4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 6. Dostępność dokumentacji projektowej. 1) Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostępne są dla zainteresowanych wykonawców na stronie internetowej WORD. 2) Kompletna dokumentacja w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Wysokość wadium ustala się na kwotę 2.000,00 złotych Słownie: dwa tysiące złotych 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.07.2013 r. do godz. 10.00 w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy. 2. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie uważany termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu 22.07.2013 r. do godz. 10.00. Konto Zamawiającego PKO BP S.A O - Piotrków Tryb., Numer konta: 7110 2039 1600000 402 01080118. z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Przebudowa - remont - placu manewrowego WORD na działce przy ul. Glinianej 17. w Piotrkowie Trybunalskim Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 5.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania - ilość dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.word-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach