Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-202 Łódź, ul. Warecka 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6558050 , fax. 042 6521635
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Warecka 2 2
  91-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6558050, fax. 042 6521635
  REGON: 47306618800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.bip.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych wg poniższych zadań: Zadanie 1 - dostawa opasek gipsowych i opasek pod gips zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ Zadanie 2 - dostawa środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ. Zadanie 3 - dostawa samoprzylepnych środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Zadanie 4 - dostawa środków dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie I - 1.000,00 zł. Zadanie II - 2.000,00 zł. Zadanie III - 500,00 zł. Zadanie IV - 1.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsrm.bip.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach