Przetargi.pl
Przebudowa remizy w Koziej Woli

Gmina Stąporków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Piłsudskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 741 122 , fax. 413 741 860
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stąporków
  Piłsudskiego -
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 741 122, fax. 413 741 860
  REGON: 53020600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.staporkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa remizy w Koziej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (kategoria obiektu IX) w Koziej Woli wraz z rozbudową i przebudową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej oraz budową zbiornika na ścieki na działce numer 536 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Kozia Wola, jednostce ewidencyjnej 260508_5 Stąporków - obszar wiejski, w zabudowie użyteczności publicznej. 2. Przebudowa polegać będzie na: 2.1. w zakresie objętym projektem budowlanym, m.in:  roboty rozbiórkowe - robotach rozbiórkowych i demontażowych (przebicie otworów w stropie oraz dachu dla potrzeb wentylacji, rozebranie ścianek działowych, wykucie ościeżnic stalowych i drewnianych, likwidacja dwóch otworów okiennych oraz podokienników, demontaż kominka, rozebranie okładziny ściennej oraz posadzkowej z płytek w pom. [1/1], [1/2], [1/3], [1/5], [1/6], [1/7] wg inwentaryzacji, rozebranie boazerii drewnianej, usunięcie starych powłok malarskich, rozebranie obudowy z płyt OSB w pomieszczeniu garażu),  robotach murowych i betonowych (wykonanie ścianek działowych, nadproży, schodów żelbetowych)  wydzieleniu pomieszczenia socjalnego [1/1] i łazienki [1/2] dla potrzeb OSP oraz aneksu kuchennego [1/8] i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych [1/3, 1/5] dla potrzeb mieszkańców wsi korzystających z remizy,  montażu urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,  montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,  montażu nawiewników w istniejących oknach,  robotach wykończeniowych (pom. [1/1], [1/2], [1/3], [1/4], [1/5], [1/7], [1/8] wg projektu: sufity podwieszane, posadzki samopoziomujące, tynki, posadzki z płytek, licowanie ścian płytkami, gładzie, dwukrotne malowanie; sala świetlicy: gładzie, dwukrotne malowanie; pom. garażu: okładziny z płyt gk ścian oraz sufitów, licowanie ścian płytkami na wys. 1,6 m, gładzie, dwukrotne malowanie; pom. kotłowni: izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe pod-posadzkowe, posadzki, tynki, układanie płytek na posadzkach i ścianach, sufity podwieszane, gładzie, dwukrotne malowanie),  uzupełnieniu wyprawy elewacyjnej po zlikwidowanych otworach okiennych,  budowie przyłącza kanalizacyjnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki,  przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,  rozbudowie instalacji wodociągowej wewnętrznej wraz z montażem elektrycznych podgrzewaczy wody,  rozbudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kurtyny powietrznej,  wykonaniu wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,  rozbudowie instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy bezpiecznikowej, wykonaniu instalacji odgromowej,  wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych,  wyposażeniu budynku w oznakowanie i sprzęt p.poż. (po wcześniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż). 2.2. w zakresie prac nieobjętych projektem budowlanym:  wykonaniu schodków do kotłowni,  uzupełnieniu braków oraz malowaniu ściany bocznej schodów wejściowych oraz cokołu budynku,  ułożenie płytek na schodach zewnętrznych przy pochylni dla niepełnosprawnych,  wykończeniu glifów okien garażu,  montażu trzech wentylatorków,  wymianie opraw oświetleniowych na sali świetlicy (pom. [1/6] wg projektu) – 8 szt.,  montażu dwóch opraw oświetleniowych w kotłowni (pom. [1/9] wg projektu). 3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 3.1. Opracowanie planu BIOZ; 3.2. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych; 3.3. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku; 3.4. Przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy; 3.5. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie; 3.6. Powołanie kierownika budowy oraz zobligowanie go w szczególności do: prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki; umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; odpowiedniego zabezpieczenia tereny budowy; 3.7. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni; 3.8. Powiadomienie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu na minimum 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania oraz zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego w odbiorze tych robót; 3.9. Zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych minimum 10 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; 3.10. Gdy powstanie taka konieczność, uzyskać zgodę na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy drogi; 3.11. Bieżąca obsługa geodezyjna realizowanego zadania. Zamawiający może żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót; 3.12. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót; 3.13. Umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy; 3.14. W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 3.15. Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy lub zarządcy obiektu oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty na podstawie wskazań liczników; 3.16. Uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługa budowy oraz terenów sąsiadujących; 3.17. Wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy; 3.18. Zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu; 3.19. Usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących w. w. zadanie; 3.20. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania z placu budowy i utylizacji odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu); 3.21. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, stanowiące wartość i posiadające możliwość ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt ich odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w obrębie do 30 km od miejsca budowy); 3.22. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany utylizować je zgodnie z ustawą o odpadach; 3.23. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane uzyskanie decyzji; 3.24. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z projektantem w razie wprowadzenie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego; 3.25. Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania; 3.26. Przekazanie w dniu odbioru końcowego gwarancji producenta na zamontowane urządzenia; 3.27. Przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, protokoły odbioru wykonanych instalacji, protokoły odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych) o zakończeniu budowy; 3.28. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podaniem nazw i danych Podwykonawców. Dokument składany w oryginale. b) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składanie ofert. Dokumenty składane w oryginale. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniami jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności. d) Oświadczenie /zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), dokument składany w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach