Przetargi.pl
Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej

Gmina Ozorków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-035 Ozorków, Wigury 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozorków
  Wigury 14
  95-035 Ozorków, woj. łódzkie
  REGON: 472057796
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany zamienny) zatwierdzona decyzją Starosty Zgierskiego udzielającą pozwolenia na budowę Nr 504/2021 z dnia 8 kwietnia 2021r., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt umowy, stanowiące załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach