Przetargi.pl
Przebudowa przystani kajakowej na rzece Prośnie w Wieruszowie

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610 , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, fax. +48627832611
  REGON: 250855392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przystani kajakowej na rzece Prośnie w Wieruszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przystani kajakowej, tj. budowa pływających pomostów na rzece Prośnie w Wieruszowie wraz z kładką łączącą pływające platformy z istniejącym ciągiem komunikacyjnym, tj. chodnikiem 2. Inwestycja swym zakresem obejmuje: - wykonanie fundamentów konstrukcji, tj. wykonanie robót ziemnych, wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych, wykonanie stalowych wsporników podpierających spoczniki kładki, - wykonanie i montaż ciągu komunikacyjnego, tj. wykonanie konstrukcji pomostów komunikacyjnych, deskowanie powierzchni pomostu z desek mostowych, malowanie desek pomostowych farbą antypoślizgową, - wykonanie i montaż pomostów pływających, tj. wykonanie konstrukcji pomostów, deskowanie powierzchni pomostów z desek pomostowych, malowanie desek pomostowych farbą antypoślizgową, - wykonanie obarierowania i obróbek blacharskich. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w ogłoszeniu o zamówieniu, w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w dziale SIWZ dotyczącym „opisu sposobu obliczania ceny”, w projekcie umowy oraz w sposobie dokonywania zmian tego przedmiotu w trakcie realizacji umowy, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 4. Zamówieniem objęte jest również: 1) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót, na których okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności robót, 2) pełna obsługa geodezyjna budowy: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemplarze), 3) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, 4) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, 5) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do: 1) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego, 2) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, 3) zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i ppoż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy, 4) opracowania przed rozpoczęciem prac planu BIOZ, 5) zabezpieczenia przed rozpoczęciem prac terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz odpowiedniego oznaczenia terenu budowy, 6) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 7) przedłożenia na żądanie Zamawiającego dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów, 8) zgłaszania robót zanikających lub ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 9) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego - powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonywanych robót, 11) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 12) dostarczenia na żądanie Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań wykonanych przez właściwe i niezależne jednostki badawcze). 6. W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych. 7. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 8. Użyte w dokumentacji projektowej, STWIOR czy przedmiarze robót nazwy urządzeń, materiałów oraz ich parametry techniczne i wymiary, które mogłyby wskazywać lub kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania materiału, urządzenia czy wyrobu danego producenta. 9. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania decyzji na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zamiennych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Zastosowanie rozwiązań równoważnych, zamiennych każdorazowo musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 16. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 17. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego: 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5. Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 PZP. 1.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wymaganymi uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. – zał. nr 5. 2.Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. zał. nr 4. 3.Informację potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 210.000,00 złotych. 4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć kwotę wg średniego kursu walut publikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w BZP. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2,3 (tj. dowody określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz informację potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 210.000,00 złotych) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. INNE DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE 1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach