Przetargi.pl
„Przebudowa Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Trzyciążu – etap 2”

Gmina Trzyciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 32-353 Trzyciąż, Leśna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123894001 w. 51, , fax. 0-12 3894002
 • Data zamieszczenia: 2020-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzyciąż
  Leśna 4
  32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie
  tel. 123894001 w. 51, , fax. 0-12 3894002
  REGON: 35155627000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminatrzyciaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Trzyciążu – etap 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są: a) w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ, b) Dokumentacji projektowej objętej zgłoszeniem do Starosty Olkuskiego znak: SAB.6743.8.79.2017 z dnia 15.12.2017 r. „Przebudowa drogi gminnej klasy L na długości 274m, polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 414/1 oraz 107/15 w miejscowości Trzyciąż , gmina Trzyciąż”. c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Zakres robót obejmuje:  Wykonanie przebudowy drogi na działkach 414/1 oraz 107/15 obręb 0012 Trzyciąż, jednostka ewidencyjna 121206_2 Trzyciąż w miejscowości Trzyciąż,  Wykopy liniowe, inne roboty ziemne  Frezowanie nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni do projektowanej odległości krawężnika do osi drogi – 2,75m  Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od S3 do S9,  Woda deszczowa będzie odprowadzana poprzez projektowane wpusty do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z mapą zagospodarowania terenu.  Wykonanie chodnika na długości 274m o szerokości 2,0m, pozwalająca na korzystanie z infrastruktury przez pieszych. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodnik + zjazdy): 619m².  Wykonanie krawężnika oraz obrzeża  Przebudowa istniejącego chodnika na odc.10m  Budowa 3 zjazdów indywidualnych oraz 3 publicznych  Wykonanie podbudowy  Umocnienie istniejących skarp płytami ażurowymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach