Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 62-041 Puszczykowo, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11
  62-041 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  REGON: 634552438
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpuszczykowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.3. Szczegółowy sposób realizacji i terminy płatności zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.4. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie Szpitala, w związku z tym należy uwzględnić konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki działalności Szpitala. Prowadzenie robót nie może kolidować z bieżącą działalnością Szpitala w trybie ciągłym.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej placu budowy na zasadach określonych w SWZ.6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z terminem określonym w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotęw wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.b. zdolności technicznej lub zawodowej.2) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż:a. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty w zakresie modernizacji pomieszczeń użyteczności publicznej, o całkowitej wartości każdej z robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: kierownikiem robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto, każda na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Kierownika nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobytew innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach