Przetargi.pl
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 15259663001540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres niniejszego zamówienia obejmuje realizację etapu II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56, zlokalizowanego przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Przedmiot zamówienia określa: dokumentacja przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB) – w zakresie dotyczącym etapu II, stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia – wykaz materiałów i urządzeń, stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia – plan sytuacyjny, stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ; oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres etapu II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie obejmuje realizację części robót budowlanych wskazanych w dokumentacji przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. Etap II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56 obejmuje wyłącznie: I. dostawę i montaż nw. urządzeń, numeracja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: 6. trampolina naziemna okrągła, 8. karuzela spodek – wirująca miska, 10. piaskownica w kształcie łodzi, 13. domek ze wspinaczką, 14. duży zestaw sprawnościowy (zgodnie z Załącznikiem 5A do SIWZ), UWAGA W zakresie pozycji 14 wiążący jest opis urządzenia zamieszczony w Załączniku nr 5A do SIWZ, pozycja 1 – „Duży zestaw sprawnościowy”. Wskazany w projekcie architektoniczno-budowlanym w pkt 3.8, ppkt 14 (str. 28-30 projektu) – Duży zestaw sprawnościowy – zestaw sprawnościowy II zastąpiono zestawem opisanym w Załączniku nr 5A do SIWZ w pozycji 1. 15. linarium piramida, 16. duży zestaw dwa poziomy ze zjeżdżalnią, 17. karuzela obrotowa mała, 18. sprężynowiec obrotowy – karuzela sprężynowa, II. wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej z atestem PZH o wysokości 30 cm – 23 m2; III. wykonanie podbudowy mineralnej z kruszywa naturalnego – 240 m2, składającej się z: - gruntu, - piasku sortowanego frakcji 0-2mm - 10 cm, - kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - 15 cm, - kruszywa frakcji 0-4mm – 3-5 cm; IV. wykonanie obrzeży (6x20x100 cm) – 68 mb; V. wykonanie nawierzchni amortyzującej poliuretanowej bezspoinowej o grubości dostosowanej do WSU urządzeń zabawowych – 240 m2. VI. wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 424 m2 (miejsce siewu zostanie wskazane podczas prac wykończeniowych). Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnioną przez Zamawiającego załączoną do SIWZ dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. W zakresie norm, jakie winny spełniać urządzenia zabawowe, wiążące są wskazania Zamawiającego określone w Załączniku nr 5A do SIWZ. Wykonawca po zakończeniu inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą przekaże Zamawiającemu: a. certyfikat PZH dla klejów, granulatów SBR oraz EPDM, piasku zakresie ilościowym dla wykonywanego zadania, b. raport z badań na zawartość metali i skład chemiczny granulatów SBR oraz EPDM, c. raport z badań dotyczących klasy palności granulatu EPDM, d. karty techniczne urządzeń zabawowych, e. atesty i certyfikaty, f. inwentaryzację geodezyjną. Ogólne wymagania dla wykonania robót budowlanych i montażu urządzeń zabawowych: a. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia zabawowe (rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium dodatkowe w niniejszym postępowaniu), w przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane urządzenia zabawowe lub ich części jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. (Nie później niż w dniu odbiorów końcowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta urządzeń zabawowych); b. powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów; c. powinny być zgodne z aktualnymi na dzień przetargu normami oraz wymogami i przepisami prawa państw członkowskich UE oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz spełniać dodatkowe wymagania bezpieczeństwa jeżeli takie są wymagane; • PN - EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. oraz PN EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. • PN-EN 1177: 2018 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. d. powinny być rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw; (załącznik nr 2 Plan sytuacyjny Rozmieszczenie urządzeń zabawowych w na placu zabaw Przedszkola nr 56 etap II) e. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach urządzeń zabawowych do +/-5 % f. Stylistyką oraz kolorystyką zabawki powinny być spójne i nie odbiegać od zabawek zainstalowanych w I etapie. g. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji Zamawiający udostępni pobór energii elektrycznej i wody. Uwaga: - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. – Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane w tym zastosowane urządzenia zabawowe, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz robót, urządzeń zabawowych i materiałów równoważnych jakich użyje do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz wykazać, że oferowane roboty budowlane, urządzenia, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny w stosunku do opisanego w specyfikacji, zobowiązany jest zachować równoważność w zakresie cech użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, przy czym wymiary zaoferowanych urządzeń zabawowych muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ z uwzględnieniem wskazanej +/- 5% tolerancji wymiarowej. Zamawiający określił parametry równoważności urządzeń zabawowych w Załączniku nr 11 do SIWZ. W przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 11 do SIWZ. Karta katalogowa winna zawierać rysunek, zdjęcie oferowanego urządzenia, parametry techniczne, dane producenta). - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych. - Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych i jakościowych Zamawiającego. - Zamieszczone w dokumentacji przedmiotu zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia rysunki, zdjęcia urządzeń zabawowych mają na celu przybliżyć Wykonawcom wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (kształt, wzornictwo, ogólny wygląd). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do prezentowanych na rysunkach, zdjęciach. Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia rysunki, zdjęcia stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla Wykonawcy mający oddać kształty, wzornictwo i ogólny wygląd zamawianych urządzeń. B. Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.06.2020 r. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy rozumie się zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru C. Klauzule społeczne a. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty będą wykonywane, przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. b. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie przedszkola, polegające na pracach przy budowie placu zabaw. c. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. d. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 3. e. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. f. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4 podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6. g. W przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. D. Gwarancja Na wykonane roboty budowlano-montażowe zrealizowane w ramach niniejszej umowy oraz Wyroby wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane urządzenia zabawowe lub ich części jest dłuższa niż gwarancja Wykonawcy, to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 10301508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 5/WIR/2020 – Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. W przypadku dołączenia do oferty dokumentu wadium w oryginale, proszę kserokopię dokumentu wadium dołączyć do oferty, a oryginał dokumentu wadium w koszulce na dokumenty załączyć na końcu oferty (proszę nie łączyć trwale z ofertą oryginału dokumentu wadium). Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy: a. wskazanie Beneficjenta – Beneficjentem musi być m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, b. nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d. zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że: • zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej • zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e. zapisy odnośnie czasu jej trwania, f. zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia, g. okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania ofertą. 4. Jeżeli wadium nie zostało wniesione do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, Uwaga - Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty; d) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). UWAGA W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. Uwaga W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). „(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. 4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach