Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2020r.

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6132572 w. 24, 25 , fax. 486 132 572
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9
  26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie
  tel. 048 6132572 w. 24, 25, fax. 486 132 572
  REGON: 67022330400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialobrzegi.pl, www.bip.bialobrzegi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, znajdujących się na terenie miasta i gminy Białobrzegi a także urządzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i transportu odebranych/zebranych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu przy ul. Witosa 94 w okresie od dnia 01.05.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonywanej usługi z warunkami technicznymi, jak i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w obowiązujących regulacjach prawnych. 2. Szczególne warunki wykonywania usług dotyczące pojazdów do odbierania odpadów komunalnych: 1) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów, 2) Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych, 3) ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy niezbędne do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany. 3. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach: 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 z dopiskiem „Tytułem wadium w postępowaniu na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.05.2020r do 31.12.2020r.” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240, z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty (oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: 1) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1454),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – wraz ze stanowiącymi jego część Formularzem cenowym; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 14.2 lit. od b) do e) SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) Wraz z ofertą wykonawca składa pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z oferta w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: > zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; > sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; > zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; > czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, osób lub sytuacji ekonomicznej, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1. lit. c) i d) SIWZ. g) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – według wzoru określonego w załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach