Przetargi.pl
Przebudowa placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Szumowie

Urząd Gminy Szumowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 50
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 4768011 , fax. 0-86 4768012
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szumowo
  ul. 1 Maja 50 50
  18-305 Szumowo, woj. podlaskie
  tel. 0-86 4768011, fax. 0-86 4768012
  REGON: 00053963800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szzumowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Szumowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Szumowie. Zakres prac obejmuje: wykonanie ogrodzenia, bram, chodników, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw. Szczegółowe okre
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433250007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Każdy oferent biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne winien złożyć ofertę i oświadczenie, których wzory przedstawione są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1-4, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt. 1-4.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy winni dostarczyć: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków postępownia, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (Załącznik Nr 2); 2)Kosztorys ofertowy. 3)Certyfikaty jakości i zgodności na wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug-szumowo.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach