Przetargi.pl
dostawa urządzeń do rozbudowy sieci bezprzewodowej w Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 00000167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa urządzeń do rozbudowy sieci bezprzewodowej w Politechnice Białostockiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z wykonaniem okablowania strukturalnego, konfiguracja i uruchomienie urządzeń do rozbudowy sieci bezprzewodowej w Politechnice Białostockiej (kod wg CPV 32420000-3 urządzenia sieciowe) - o min. parametrach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, określonej jako możliwość dysponowania lub dostępu do środków finansowych wystarczających do realizacji zamówienia bez udzielania zaliczki, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)zaoferują sprzęt nowy (nieużywany) o najwyższej jakości podlegający ocenie zgodności z dyrektywą LVD i EMC i posiadający oznaczenia CE, 6)zaoferują sprzęt zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej, 7)zaoferują sprzęt pochodzący od jednego producenta (całość sprzętu), 8)zaoferują sprzęt posiadający świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu, 9)gwarancja na sprzęt przez cały okres jej trwania musi być świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu przez cały okres jej świadczenia, 10)udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wszystkie komponenty systemu, 11)zaakceptują poniższe warunki serwisu gwarancyjnego: a)termin wykonania skutecznej naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia awarii (faksem, e-mailem, pisemnie, telefonicznie) w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze - w następnym dniu roboczym, b)Wykonawca niezaprzeczalnie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia o awarii (e-mailem, faksem, pisemnie) - w dni robocze w godzinach pracy Wykonawcy w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia awarii od Zamawiającego c)wszystkie naprawy odbywać się będą u Zamawiającego d)za zgodą Zamawiającego naprawa może odbyć się poprzez dostarczenie części zamiennych w miejsce instalacji urządzenia (transport uszkodzonych części i dostawa nowych odbywa się na koszt Wykonawcy) 12)wyrażą zgodę na zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla szkół wyższych (art. 43 ustawy), po otrzymaniu stosownego potwierdzenia wydanego przez organ nadzorujący, Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt. 6 SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy powinni załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1)Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru druku), 2)Specyfikacja techniczna- Załącznik Nr 1 (wg załączonego wzoru druku), 3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 i 2 wym. ustawy (wg załączonego wzoru druku), 5)oświadczenie o zaoferowaniu sprzętu podlegającego ocenie zgodności z dyrektywą LVD i EMC i posiadającego oznaczenia CE (na druku Formularza oferty), certyfikaty lub deklaracje zgodności wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, 6)oświadczenie o zaoferowaniu sprzętu zakupionego w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej (na druku Formularza oferty), 7)oświadczenie o zaoferowaniu sprzętu pochodzącego od jednego producenta (na druku Formularza oferty), 8)oświadczenie o zaoferowaniu sprzętu posiadającego świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu (na druku Formularza oferty) 9)oświadczenie o dostarczeniu przy dostawie pisemnego potwierdzenia wykupienia u producenta sprzętu, systemu gwarancji zaoferowanej Zamawiającemu (na druku Formularza oferty), 10)oświadczenie o potwierdzeniu warunków serwisowych Zamawiającego wskazanych w pkt. 5.11 SIWZ (na druku Formularza oferty), 11)oświadczenie o wyrażeniu zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 i Załącznikiem Nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia wydanego przez organ nadzorujący (na druku Formularza oferty), 12)dokument stwierdzający, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanych rozwiązań, mogącym świadczyć serwis oparty na świadczeniach producenta (certyfikat, pisemne potwierdzenie producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach