Przetargi.pl
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

Gmina Miejska Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 156 440 100 , fax. 156 440 100
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3
  27600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 156 440 100, fax. 156 440 100
  REGON: 83040992700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1”. Wykaz głównych elementów zagospodarowania, objętych zamówieniem: Część architektoniczna (w zakresie Etapu 1) 1. Roboty rozbiórkowe i roboty budowlane w zakresie nawierzchni Placu 3-go Maja 2. Roboty budowlane w zakresie konstrukcji fontanny 3. Roboty budowlane w zakresie małej architektury 4. Roboty budowlane w zakresie budynku toalety publicznej Część instalacyjna (w zakresie Etapu 1) 1. Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2. Roboty budowlane w zakresie oświetlenia terenu 3. Roboty budowlane w zakresie zasilania i uziemienia poszczególnych obiektów 4. Roboty budowlane w zakresie przebudowy kabli elektroenergetycznych (PGE) 5. Roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej (Orange S.A) 6. Roboty budowlane w zakresie budowy telewizji dozorowej 7. Fontanna - roboty budowlane w zakresie wszystkich instalacji 8. Budynek toalety – roboty budowlane w zakresie wszystkich przyłączy i instalacji wewnętrznych - Dokumentacja budowlana w wersji elektronicznej (projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,przedmiary) stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 2. -Część inwestycji objęta zamówieniem określa się jako: Etap 1 (według załącznika graficznego nr 1 do SIWZ). - Sieci infrastruktury technicznej podziemnej takie jak odwodnienie, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne/teletechniczne i przyłącza do planowanych obiektów należy w obszarze Etapu 1 wykonać docelowo. Zamawiający wymaga, aby w przyszłości istniała możliwość realizacji dalszych etapów zadania bez konieczności ingerencji w obiekty zrealizowane niniejszym zamówieniem. Zakres infrastruktury technicznej niezbędnej do budowy/przebudowy w ramach Etapu 1 przedstawiono na załączniku graficznym do SWIZ (zał. nr 1). - Wykonawca nie ułoży płyt granitowych w rejonie pawilonu handlowego ponieważ płyty układane będą w II etapie zadania inwestycyjnego . - W miejscu gdzie powstanie w II etapie pawilon handlowy nie należy rozbierać istniejących płyt lastryko – Istniejący murek wokół placu przewidziany do rewitalizacji powinien mieć uzupełnione spoinowanie, uzupełnione uszkodzone daszki poprzez wstawienie fragmentów uzyskanych z demontażu ,oczyszczenie daszków poprzez wyszlifowanie oraz zaimpregnowanie. - Oświetlenie wykonać w technologii standardowej led bez fotowoltaiki. - Górna część nawierzchni powyżej schodów terenowych realizowana będzie w II etapie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji jedynie części inwestycji przewidzianej projektem budowlanym. Część inwestycji objętą zamówieniem określa się jako: ,,Etap1’’ (wg załącznika graficznego do SIWZ). Dokumentacja budowlana (w tym projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót) opracowana została w pełnym zakresie, dla inwestycji w docelowym kształcie i na potrzeby niniejszego zamówienia powinna być wykorzystana jedynie w niezbędnym zakresie, pozwalającym na realizację Etapu 1 zadania. Zestawienie głównych robót budowlanych podane zostało w przedmiarze robót, przy czym obejmuje ono zadanie docelowe. W/w zestawienie (poszczególne pozycje przedmiarowe)ma charakter jedynie pomocniczy. Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia i wyceny wszystkich elementów niezbędnych dla realizacji Etapu 1 zadania. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania przetargowego stanowią integralną część SIWZ (w odniesieniu do Etapu 1 zadania). Informacje dotyczące podwykonawstwa 1. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania w zakresie robót związanych z sieciami uzbrojenia terenu (sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych). Jednakże zastrzega się obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. roboty nawierzchniowe i budowlane ( WC ). 2. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości zadania objętego przedmiotem zamówienia, dopuszcza się zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie wykonawcy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na wykonanie zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 7. Wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia Projektu umowy – stanowiącego Rozdział III SIWZ. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany jest w Rozdziale II i III do SIWZ oraz zał. nr 1 do SIWZ Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty brukarskie, - roboty sieci sanitarnych zewnętrznych, - roboty sieci elektryczne (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 24 wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach