Przetargi.pl
Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 26 700 , fax. 614 423 589
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  Poznańska 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 26 700, fax. 614 423 589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, drogowych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór” w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowalny, wykonawczy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. , poz. 1186 ze zm.), 2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowana dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Programie funkcjonalno- użytkowym, stanowiącym załącznik A do SIWZ. Zamówienie obejmuje m.in.: a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), b) wykonanie przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego, STWiOR, c) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji, f) pełnienie nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), g) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, h) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, i) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, Należy uwzględnić poniższe założenia: - wznowienie granic geodezyjnych wraz z nabiciem kamieni granicznych pasa drogowego. Zakres wznowienia granic należy ująć w dokumentacji projektowej. Zaleca się, by Wykonawca sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia tj. dokonał wizji lokalnej , jak również zgromadził wszelkich niezbędne informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga by wykonane roboty budowlane były objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by wykonane roboty budowlane był objęte minimum 60 miesięcznym okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.7.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.7.3.1. ppkt b) i c) lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 1 000 zł. b) jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazem cen (tabela elementów ryczałtowych) stanowiącym załącznik 1A do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wyrażenia zgody przez wykonawcę na pobranie z dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;; b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 SIWZ ( tj. oświadczenie, wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 - że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór zał. nr 2) ; c) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach