Przetargi.pl
Przebudowa Parku Miejskiego w Lubartowie

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Parku Miejskiego w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m. in.: a) rozbiórka budynków oznaczonych literami „C” i „D” w projekcie budowlanym rozbiórki budynków b) architektura / zagospodarowanie terenu w zakresie : - roboty przygotowawcze - rozbiórki w zakresie elementów stadionu, nawierzchni, starego muru oddzielającego Park od parkingu targu od strony zachodniej, elementów małej architektury, placu zabaw (szczegółowy zakres w przedmiarze). - elementy małej architektury: o trejaże o ławy kamienne i ławki parkowe o kosze na śmieci o stojaki rowerowe o stoły do gier plenerowych - nawierzchnie piesze z elementów kamiennych - piesze aleje parkowe z kruszyw mineralnych - przebudowa muru oddzielającego Park od parkingu targu od strony zachodniej (sekcja 1 wg projektu architektonicznego) - budowa ogrodzenia w formie nawiązującej do historycznej wzdłuż całej granicy parku przy ul. Kościuszki (sekcja 2 i 2A wg projektu architektonicznego) c) glorietta d) fontanny / wszystkie branże : przebudowa fontanny pałacowej i napowietrzaczy na stawie: - komory istniejącej fontanny i napowietrzaczy oraz komora pomp nawadniania - wyposażenie instalacyjne fontann i komór pomp - instalacje i sieci elektryczne zasilające fontann e) zieleń: gospodarka drzewostanem f) zieleń: nasadzenia g) branża drogowa w zakresie - roboty przygotowawcze - droga nr 4 / aleja wschód-zachód o nawierzchni kamiennej/. h) branża hydrotechniczna: i) branża sanitarna / nawadnianie j) branża elektryczna / park (oświetlenie terenu, zasilanie urządzeń) k) monitoring l) W związku z podziałem na etapy i wyłączeniem w I etapie robót związanych z amfiteatrem w ofercie należy przewidzieć wykonanie rozdzielnicy RGP i rozdzielnicy S01 jako wolnostojącej zewnętrznej. Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu zamiennego do projektów budowlanych w ww. zakresie uzyskanie stosownych opinii i uzgodnień, oraz zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę o ile będzie taka konieczność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 290 000,00 (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 0/100) 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 96 1020 3147 0000 8402 0102 7978.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach