Przetargi.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Kolberga w Sopocie na odcinku od ulicy Cieszyńskiego do ulicy Malczewskiego, łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81861 Sopot, al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61 , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930
  81861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdiz.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Kolberga w Sopocie na odcinku od ulicy Cieszyńskiego do ulicy Malczewskiego, łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie oświetlenia drogowego ulicy Kolberga w Sopocie na odcinku od ul. Cieszyńskiego do ul. Malczewskiego,łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych. Zakres robót obejmuje:demontaż istniejącego oświetlenia EOŚ wraz z przekazaniem demontowanych opraw i słupów do EOŚ Sopot, złomowanie kabli i wysięgników oraz utylizacja słupów, budowa oświetlenia drogowego (montaż latarni ulicznych wraz z oprawami LED) łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych wraz z odtworzeniem nawierzchni, zabezpieczenie sieci niskich napięć, włączenie do istn. szafki oświetleniowej, 2 tablice informacyjne w trakcie realizacji budowy, badania, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony do oferty lub dostarczony Zamawiającemu osobno do kasy ZDIZ w Sopocie, najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 11;00. Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz.359). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. nr rachunku Zamawiającego: 18 1160 2202 0000 0001 8486 2789 Jako tytuł przelewu należy podać: „Wadium do przetargu nieograniczonego nr 16/TI/2018 – Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Kolberga w Sopocie na odcinku od ul. Cieszyńskiego do ul. Malczewskiego, łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, zgodnie z Załącznikiem nr 5a. 2.Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Ponadto Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach