Przetargi.pl
„Przebudowa oraz termomodernizacja budynku kultury, nauki i oświaty wraz z miejscami noclegowymi, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowie i modernizacji schodów zewnętrznych oraz utwardzeniu terenu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Słaboszewo, gmina Dąbrowa, dz. 180/4”.

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 88-306 Dąbrowa, Kasztanowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523153216 , fax. 523153201
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  Kasztanowa 16
  88-306 Dąbrowa, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523153216, fax. 523153201
  REGON: 09235082000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-dabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku kultury, nauki i oświaty wraz z miejscami noclegowymi, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowie i modernizacji schodów zewnętrznych oraz utwardzeniu terenu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Słaboszewo, gmina Dąbrowa, dz. 180/4”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz termomodernizacja budynku kultury, nauki i oświaty wraz z miejscami noclegowymi, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowie i modernizacji schodów zewnętrznych oraz utwardzeniu terenu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Słaboszewo, gmina Dąbrowa, dz. 180/4”, w następującym zakresie: - instalacja centralnego ogrzewania, - roboty budowlane, - wykonanie wewnętrznej instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej. Podstawą wykonania przedsięwzięcia jest: - dokumentacja techniczna, - przedmiar robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poza zakresem robót budowlanych opisanych w ww. dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane m.in. z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, - z zasileniem w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - zabezpieczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, - usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, - transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, - oraz wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dąbrowie 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020 lub w jednej z poniżej podanych form: a. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b. w gwarancjach bankowych, c. w gwarancjach ubezpieczeniowych, d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 12 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. W przypadku gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy. 10. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 5) dowód wniesienia wadium, 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach