Przetargi.pl
Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Łomżyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  Łomżyńska 3
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
  REGON: 54376900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowę oraz remont budynku świetlicy w Trelkowie. Zakres inwestycji przewiduje dwa etapy realizacji. Etap I – realizacja w roku 2019, Etap II – realizacja w roku 2020. 2. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: • Etap I: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych oraz podobne roboty, - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, - strop, - roboty w zakresie stolarki budowlanej drzwiowej, - ścianki działowe. • Etap II: - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne, - schody + dojście, - strop, - roboty w zakresie stolarki budowlanej okiennej, - podłoża i posadzki, - tynkowanie, - roboty malarskie, - roboty sanitarne, - roboty elektryczne, - wyposażenie. Budynek świetlicy wiejskiej w Trelkowie wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić kierownika robót spełniającego wymogi ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Zgodnie z § 8 r.p.p.k., robotami budowlanymi prowadzonymi przy takich zabytkach mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, a ponadto odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa minimalnych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach