Przetargi.pl
Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród.

Gmina Tarnogród ogłasza przetarg

 • Adres: 23-420 Tarnogród, T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 897 161 , fax. 846 897 731
 • Data zamieszczenia: 2021-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnogród
  T. Kościuszki 5
  23-420 Tarnogród, woj. lubelskie
  tel. 846 897 161, fax. 846 897 731
  REGON: 00055148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtarnogrod.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie oraz remoncie dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I – Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie; 2) Część II – Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewid. 974 i 979/1 w miejscowości Różaniec Pierwszy; 3) Część III – Remont drogi gminnej nr 109513L ul. Kosynierów w Tarnogrodzie; 4) Część IV – Remont drogi gminnej nr 113351L ul. Lawendowa w Tarnogrodzie. 3. Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców może złożyć ofertę wg wyboru na jedną lub cztery części objęte niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy. 4. Zamawiający oświadcza, że ubiega się o dofinansowanie cz. I i II zamówienia z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. 6. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w następujących dokumentach: 1) w zakresie części I zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie w zał. nr 1.1.0 do siwz – opis przedmiotu zamówienia wraz z poniższymi załącznikami: a) projekt budowlany przebudowy drogi wraz z załącznikami, b) dokumentacja badań podłoża gruntowego w zakresie przebudowy drogi, c) projekt stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami, d) przedmiar robót wraz z tabelami w zakresie przebudowy drogi, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi, f) projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie, g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, h) przedmiar robót w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. 2) w zakresie części II zamówienia – Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewid. 974 i 979/1 w miejscowości Różaniec Pierwszy w zał. nr 1.2.0 do siwz – opis przedmiotu zamówienia wraz z poniższymi załącznikami: a) projekt budowlany wraz z załącznikami, b) projekt stałej organizacji ruch wraz z załącznikami, c) przedmiar robót, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) w zakresie części III zamówienia – Remont drogi gminnej nr 109513L ul. Kosynierów w Tarnogrodzie w zał. nr 1.3.0 do siwz – opis przedmiotu zamówienia wraz z poniższymi załącznikami: a) projekt budowlany wraz z załącznikami, b) przedmiar robót, c) tabela objętości warstwy wyrównawczej, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, e) projekt stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami; 4) w zakresie części IV zamówienia – Remont drogi gminnej nr 113351L ul. Lawendowa w Tarnogrodzie w zał. nr 1.4.0 do siwz – opis przedmiotu zamówienia wraz z poniższymi załącznikami: a) projekt budowlany wraz z załącznikami, b) przedmiar robót, c) tabela objętości warstwy wyrównawczej. 7. Szczegółowe zobowiązania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawierają również wzory umów (w zakresie części I zał. nr 8 do siwz, w zakresie części II zał. nr 9 do siwz, w zakresie części III zał. nr 10 do siwz, w zakresie części IV zał. nr 11 do siwz). 8. Zamawiający w zakresie cz. I, II, III i IV zamówienia nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części tego zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w siwz sposób wykonania zamówienia w rozumieniu art. 2 pkt 7) upzp (oferty wariantowej). 10. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 upzp może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 11. Udział Podwykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych niniejszym postępowaniem. Wszelkie działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy będą traktowane jak działania samego Wykonawcy. 12. Na podstawie art. 36b ust. 1 upzp Zamawiający żąda w formularzu ofertowym wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku nie określenia przez Wykonawcę w ogóle w formularzu ofertowym części zamówienia jaką powierzy Podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 13. Uwaga: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 upzp może unieważnić część I i część II postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach