Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785

Gmina Rytwiany ogłasza przetarg

 • Adres: 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 864 79 30 , fax. 15 864 79 35
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rytwiany
  ul. Staszowska 15
  28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 864 79 30, fax. 15 864 79 35
  REGON: 83040972600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rytwiany.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie w systemie” zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej 003221T w miejscowości Pacanówka od km 0+000 do km 0+785” w tym: -opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót dla zamierzenia inwestycyjnego -wykonanie specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót -wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami -uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót -wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. -wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane -zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (PFU) , stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia-załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 22.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące) w formach i terminie określonym w SIWZ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1) 3.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty. 4.Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7.Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9.Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach