Przetargi.pl
Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w rozbiciu na zadania: 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 2. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada, oraz wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Powiat Ostrowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 476 965 , fax. 412 476 610
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrowiecki
  ul. Iłżecka 37
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 476 965, fax. 412 476 610
  REGON: 29101853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiecki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w rozbiciu na zadania: 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 2. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada, oraz wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w rozbiciu na zadania: Zadanie 1„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11 –go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej” w ramach projektu Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zadanie 2. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 –Listopada” w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 –Listopada, oraz wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy” w ramach projektu: „Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Droga powiatowa nr 0902T ulica Samsonowicza zlokalizowana jest we wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego i stanowi główny dojazd do jednego z największych zakładów, jakim jest Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. oraz innych firm posiadających swoje siedziby w tym rejonie. Ulica Samsonowicza ma swój początek km 0+050 za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 754 –ulicą Bałtowską natomiast koniec w km 3+649 skrzyżowanie z ulicą Mostową. Przedmiotem opracowania będzie odcinek od km 0+050 do km 1+900. Ponadto ulica Samsonowicza łączy się z ulicą 11-Listopada, która z kolei łączy się z ul. Aleja Jana Pawła II oraz ul. Leona Chrzanowskiego. Przebiega poprzez dwa duże osiedla mieszkaniowe tj. os.Stawki oraz os.Rosochy następnie biegnie w kierunku Huty Ostrowiec. Odcinek objęty opracowaniami przebiega od skrzyżowania z ulicą Ogrodową w km 0+672 do skrzyżowania z ulicą Samsonowicza 1+448. W ramach opracowania należy uwzględnić: 1) Dla zadania 1:  wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni tak aby powstał dodatkowy pas po stronie prawej (bus-pas),  projektu dwóch skrzyżowań po stronie lewej z drogą lokalną oraz drogą dojazdową ujętych w miejscowym planie zagospodarowania „Zmiana Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski (os. Las)”,  projekt konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,  wykonanie zatoki autobusowej po stronie lewej,  wykonanie przebudowy istniejących zatok autobusowych,  budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,  chodniki dla pieszych z kostki betonowej – chodnik obustronny,  wykonanie odwodnienia oraz operatów wodno-prawnych na wyloty do odbiornika (Strugi Denkowskiej),  wykonanie kanału technologicznego,  przebudowa istniejącego uzbrojenia w przypadku kolizji,  wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego,  wykonanie projektu organizacji ruchu,  zagospodarowanie terenów zielonych Dla zadania 2: Zmiana (rozszerzenia decyzji ZRID) dokumentacji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (ulicy Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od km 0+825 do km 1+525 (decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.294.2012AM z dnia 08.08.2012 r.) powinna obejmować:  rozbudowę jezdni w zakresie zmian projektowych 0+825 oraz 1+525,  budowę bus-pasa pomiędzy skrzyżowaniami 0+930 oraz 1+172,  budowę chodników dla pieszych w obrębie nowych rozwiązań z kostki betonowej – chodnik obustronny,  budowę ścieżki rowerowej w obrębie nowych rozwiązań o nawierzchni bitumicznej,  budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,  projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami,  przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie dokonanych zmian ,  wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,  zagospodarowanie terenów zielonych. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia określają: Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia (SZOPZ), stanowiące odpowiednio załączniki nr 9a i 9b do SIWZ oraz Wzory Umów stanowiące załączniki nr 8a i 8b do SIWZ i Pozostała dokumentacja (rysunki, plany, orientacje w terenie, decyzje) - załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Zadanie 1 – 1 400,00 zł Zadanie 2 – 1 470,00 zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) W pieniądzu. 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym. 3) W gwarancjach bankowych. 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., Bank Spółdzielczy Nr 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty załączyć należy ponadto: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach