Przetargi.pl
Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej Żółwik przy ODM PPN w Starym Załuczu

Poleski Park Narodowy w Urszulinie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 071 , fax. 825 713 003
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poleski Park Narodowy w Urszulinie
  ul. Lubelska
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 071, fax. 825 713 003
  REGON: 61360188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poleskipn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej Żółwik przy ODM PPN w Starym Załuczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Budowa woliery oraz lotni dla ptaków, składa się z następujących elementów: Woliera dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę woliery dla ptaków, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z prześwitem co 1,5-2 cm. W wolierze wydzielono trzy pomieszczenia oddzielone od siebie ścianami z deskowania pełnego. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 168,00 m2 Powierzchnia użytkowa - 168,00 m2 Wysokość – 5,04 m Lotnia dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę lotni dla ptaków, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z prześwitem co 1,5-2 cm, częściowo zadaszonej. Przykrycie zadaszenia gontem bitumicznym. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 90,00 m2 Powierzchnia użytkowa - 90,00 m2 Wysokość – 5,86 m Część nr 2 – Zagospodarowanie ścieżki żółwik składa się z następujących elementów: 1. Remont wiaty ekspozycyjnej - wymiana i osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni 6-7m2, konstrukcja bramy wykonana z profilu metalowego 40x15, wyposażona w rolki umożliwiające swobodne przesuwnie bramy, wypełnienie przestrzeni między profilami przezroczystą płytą komorową – PCV, drzwi wyposażone w zamek do zamykania – 2szt. 2. Ścieżka żółwik wykonana będzie z geokraty z wypełnieniem przestrzeni kruszywem 0 - 20 mm, co ułatwi zwiedzanie ścieżki osobom niepełnosprawnym ruchowo. Poglądowy projekt graficzny ścieżki przedstawiono na rys. nr 1, w załączniku nr 3 do SIWZ. Parametry ścieżki: • Długość – 250 mb • Szerokość ścieżki -1,2 m • Spadek poprzeczny - 2 % • Warstwa wierzchnia geokrata PCV wys. 4-5 cm, gr. ścianki 4-6 mm z wypełnieniem kruszywem – 300 m2 • Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 8 cm – 300 m2 • Wzmocnienie podłoża geowłókniną - 300 m2 • Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm -300 m2 • Ustawienie obrzeży betonowych gr.6 cm – 500 mb Parametry Geokraty: • Wymiary modułu - ok. 50 x 50 cm • Wysokość ścianek - 5 cm • Grubość ścianek - 5 mm • Sekcje w kratce – 49/50 oczek - 6,5 x 6,5 cm • Ilość modułów na m2 - 4 szt. • Waga ok. 2,5 kg/ sztuka, 10 kg/ 1 m2 • Stabilność wymiarów +/- 3% (-30°C do +50°C) • Trwałość materiału minimum 10 lat • Minimalny dopuszczalny nacisk – 500kg/m 3. Tablice informacyjno-edukacyjne: Tablice informacyjno-edukacyjne – 3 szt, format około 100 x 120 cm (dłuższy bok w poziomie), tablica zewnętrzna jednostronna, wydruk wielkoformatowy na blasze, zabezpieczony folią UV. Konstrukcja nośna tablic drewniana składająca się z obramowania tablicy, dwóch słupów i daszka dwuspadowego. Wysokość konstrukcji nośnej około 220 cm npt. Tablica trwale zakotwiona za pomocą łączników metalowych wcementowanych w grunt na głębokość 0,8m. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ. Tekst oraz grafiki które należy umieścić na tablicach dostarczy Zamawiający. 4. Ogrodzenie oczka wodnego: Ogrodzenie oczka wodnego wykonane będzie z desek dębowych gr. 3cm, deski zaokrąglone w górnej części, wys. ok. 0,8m, mocowane na styk do profili metalowych 40x20, profil mocowany do słupków metalowych 60x60 wbetonowanych w grunt, dolną część ogrodzenia należy wypełnić obrzeżem betonowym gr.6 cm, całość elementów metalowych malowana dwukrotnie farba odporną na korozję. Poglądowy projekt graficzny ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 3, w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Wyposażenie ścieżki żółwik: • Figura żółwia błotnego z żywicy 1 szt., Figura 3D przedstawiająca samicę żółwia błotnego. Figura wykonana z żywicy/tworzywa sztucznego, trwale połączona z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Model ma wiernie oddawać wygląd żółwia błotnego z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figura 3D zgodna z przedstawionym zdjęciem poglądowym nr 4, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figury z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary: wysokość 0,8-1m długość ok. 1,8-2,2m. Materiał wykonania: Fiberglass • Figury owadów z żywicy - 3 szt., Figury przedstawiające 3 gatunki owadów zapylających: trzmiela, pszczoły miodnej i murarki ogrodowej. Realistyczne figury wykonane z żywicy/tworzywa zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie domku dla zapylaczy figury trwale połączone z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Modele mają wiernie oddawać wygląd owadów z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figury 3D zgodne z przedstawionymi zdjęciami poglądowymi nr 5, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figur z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary figury: 0,8-1m x 1,2-1,5m Materiał wykonania: Fiberglass • Skocznia Skocznia to istniejący już element ścieżki edukacyjnej „Żółwik”. W ramach prac przewidziane jest dodanie „linijki” wzdłuż skoczni, a także ilustracji zwierząt. Linijka drewniana (dąb) o wymiarach: długość 5m, wys./szer. 0,20x0,20m. Podziałka co 0,1m. Wizerunki zwierząt: mysz, żaba, konik polny, zając, lis. Poglądowy projekt graficzny przedstawiono na rys. nr 6, w załączniku nr 3 do SIWZ. • Ścieżka zmysłów - 7 pól Ścieżka składa się z 7 kwater wyłożonych włókniną ogrodową (każda o rozmiarze 1 m x 1 m) zawierających wkład z bezpiecznego w dotyku materiału (piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora) oraz poręczy ze słupa toczonego o średnicy 12 cm wspartego na słupkach nośnych ułatwiającej bezpieczną zabawę. Pola ścieżki zostaną oddzielone drewnianymi listwami o szerokości 5x5cm. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 7 Wymiary jednego pola: 1 x 1m Wypełnienie pól: piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora Długość ścieżki oraz poręczy: 7m • Tablica z budkami lęgowymi Tablica przedstawiająca różne rodzaje budek lęgowych (8 szt.). Tablica trwale zakotwiona w gruncie za pomocą łączników metalowych oraz cementu. Tablica opisywać będzie znaczenie budek lęgowych (tekst na tablicę dostarczy Zamawiający), a także pokazywać będzie rozróżnienie między budką lęgową a karmnikiem dla ptaków. Typy budek użytych w tablicy: A, B, D, E, budki typ pełzacz, typ płomykówka, typ pustułka. Wymiary budek lęgowych zgodne z przyjętymi standardami dla typów budek lęgowych. Poglądowe projekty budek oraz tablicy przedstawiono na rys. nr 8, w załączniku nr 3 do SIWZ Mostek linowy Mostek wykonany z drewna i lin. Ma rozwijać sprawność ruchową wśród dzieci. Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Wymiary zewnętrzne: ok. 4000 x 1000 mm; wys. 1400 mm Wysokość swobodnego upadku: 500 mm Strefa bezpieczeństwa: 7000 x 4000 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Część nr 1 - 1500 zł Część nr 2 - 1000 zł Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SIWZ i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach