Przetargi.pl
„Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”

Gmina Korfantów ogłasza przetarg

 • Adres: 48317 Korfantów, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4343820 w. 44, , fax. 774 343 817
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korfantów
  ul. Rynek 4
  48317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 077 4343820 w. 44, , fax. 774 343 817
  REGON: 53840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniu rozbudowy odcina drogi wewnętrznej – ul. Targowej w Korfantowie o długości ok. 130 mb. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: • Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wywozem materiałów z rozbiórki – ok. 652 m2. • Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km – ok. 118 m3. • Roboty rozbiórkowe oraz zagospodarowanie elementów planowanych do ponownego wykorzystania – ok. 103,40 m2. • Roboty ziemne wraz z transportem urobku – ok. 415 m3. • Wykonania stabilizacji cementowo – piaskowej o grubości 15 cm – ok. 800 m2. • Wykonanie warstwy konstrukcyjne o grubości 15 cm z pospółki średnio ziarnistej – ok. 890 m2. • Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 25 cm z mieszanki kamiennej 0/63 mm – pow. ok. 830 m2 oraz o gr. 10 cm z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm - pow. ok. 65 m2. • Wykonanie nawierzchni jezdni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego – pow. ok. 800 m2. • Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego - pow. ok. 30 m2. • Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce z miału kamiennego - pow. ok. 62 m2. • Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej o gr. 8 cm (szer. 20 cm) na długości rozbudowywanej drogi – dł. ok. 128,5 m. • Osadzenie krawężników betonowych na ławach fundamentowych – ok. 120 m. • Osadzenie obrzeży betonowych na ławach betonowych – ok. 41 m. • Wykonanie wpustów ulicznych – 2 szt. • Montaż oznakowania drogowego – 4 szt. • Regulacja wysokości elementów infrastruktury drogowej (studzienki telekomunikacyjne, studzienek kanałów itp.) – 6 szt. • Plantowanie poboczy z obsianiem trawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy uproszczony (kalkulacja uproszczona), sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, SIWZ, STWiOR(Szczegółowe specyfikacje techniczne), obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, Kp, Zysk) wraz z zestawieniem ilościowo-rzeczowym materiałów planowanych do zabudowania, zawierającym ceny jednostkowe. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli jest wymagane). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach