Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stanisławów gm. Leoncin

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 856 585 , fax. 227 856 585
 • Data zamieszczenia: 2021-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 227 856 585, fax. 227 856 585
  REGON: 53898100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://leoncin.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stanisławów gm. Leoncin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stanisławów gm. Leoncin. obręb 0023, działka nr ew. 121/3 o łącznej długości 415 mb, o szerokości 4,50 m, polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy nawierzchnią z tłucznia kamiennego zgodnie przedmiarem robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach