Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie, budową zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego

Starostwo Powiatowe w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8106422, 8104904 , fax. 0-59 8104912
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie
  ul. Sempołowskiej
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 8106422, 8104904, fax. 0-59 8104912
  REGON: 77098310100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslawno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie, budową zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie, budową zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego”, 1) Zadanie I – „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie”, 2) Zadanie II – „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Smardzewie z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Sławnie”, 3) Zadanie III – „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr 3721Z w Smardzewie”. zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Zadanie I: Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa dróg powiatowych nr 3720Z i 3721Z oraz skrzyżowania w miejscowości Smardzewo, gmina Sławno”: a) Projekt branży drogowej, b) Projekt branży teletechnicznej, obejmujący usunięcie kolizji z projektowanym rondem, c) Projekt branży sanitarnej, obejmujący przebudowę wodociągu poza obręb projektowanych jezdni, d) Projekt branży elektrycznej, obejmujący usunięcie kolizji z projektowanym rondem; 2) Zadanie II: Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gm. Sławno”; 3) Zadanie III: a) Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii kablowej oświetleniowej w m. Smardzewo, gm. Sławno, woj. zachodniopomorskie”, b) Projekt budowlano-wykonawczy „Projekt budowlany przyłącza kablowego oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Smardzewo, gmina Sławno”, z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zadanie I – Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 3721Z (360 m) oraz 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie, w tym:  budowa poszerzenia nawierzchni drogi oraz wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnię;  wycinka drzew i karczowanie pni (20 sztuk) oraz karczowanie pni (3 sztuki);  budowa nowych chodników;  budowa podestów pod ławki parkowe;  budowa miejsc postojowych;  budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;  przebudowa części istniejących chodników;  budowa ronda;  profilowanie rowów;  przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w rejonie ronda;  przebudowa wodociągu,  przebudowa elementów odwodnienia;  wprowadzenie nowej organizacji ruchu;  oczyszczenie, profilowanie i wyłożenie warstwą humusu o gr. 10 cm terenu pomiędzy przebudowywaną jezdnią/chodnikiem a granicą pasa drogowego oraz wyspy centralnej ronda – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;  dostawa i montaż dwóch ławek parkowych o długości 1,8 m i dwóch koszy na odpady: • kosz na odpady o konstrukcji stalowej z daszkiem, ocynkowanej, malowanej proszkowo na czarno, minimalna pojemność 70 litrów, • ławki z oparciem, konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie drewniane, z elementów impregnowanych w kolorze brązowym – kształt i wymiary zgodnie z rys. nr 4, stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej w branży drogowej. UWAGA ! ZAMÓWIENIE NIE OBEJMUJE SADZENIA DRZEW 2) Zadanie II – Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Smardzewie z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Sławnie. a) Przedmiot zamówienia określa:  szkic nr 1 i 2 z wskazanym zakresem prac do realizacji;  dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami i tłocznią ścieków dla m. Smardzewo, zakres robót budowlanych pozostałych do wykonania zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 490/2014 z dnia 24.09.2014 oraz późn. zmianą BS.6740.13.2017.VII z dnia 10.01.2017 r.;  dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna;  specyfikacje techniczne z uwzględnieniem zapisów SIWZ. b) Zadanie obejmuje:  kanalizację sanitarną grawitacyjną – sieć wykonaną z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm długości 76,4 m;  kanalizację sanitarną grawitacyjną – przyłącza z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 14,5 m; Oprócz powyższych odcinków kanalizacji sanitarnej zakres zamówienia obejmuje również:  wykonanie rury ochronnej stalowej Ø 159 x 4,5 mm, L 25 m dla projektowanego kolektora tłocznego;  wykonanie rury ochronnej stalowej Ø 273 x 5,6 mm, L 10 m. dla projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej S36 – SR10 (zmiana względem dokumentacji projektowej);  wykonanie rury ochronnej stalowej Ø 355 x 8,0 mm, L 15 m. dla przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S38 – S39 (zmiana względem dokumentacji projektowej);  wykonanie rury osłonowej dwudzielnej dla istniejącej sieci wodociągowej fi 160 m, L=30 m. Przed realizacją powyższej rury ochronnej należy potwierdzić średnicę istniejącego wodociągu poprzez wykonanie przekopu próbnego. UWAGA ! ZAMÓWIENIE OBEJMUJE JEDYNIE ZAKRES WSKAZANY 3) Zadanie III – Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr 3721Z w Smardzewie, w tym: Zadanie III A 1. Zadanie obejmuje budowę linii kablowej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w działkach nr 210/5, 220, 223/11, 268, 223/10 w Smardzewie, gmina Sławno. 2. Zakres prac obejmuje : a) linię kablową 0,4 kV wraz z złączem ZK1+P; b) montaż latarni oświetlenia drogowego wraz z oprawami tj.:  słupy oświetleniowe stożkowy Fe-Zn 9 m (moc oprawy - 71,0 W) w ilości 8 szt.;  słupy oświetleniowe stożkowy Fe-Zn 4 m (moc oprawy - 34,0 W) w ilości 4 szt. Zadanie III B 1. Zadanie obejmuje budowę przyłącza kablowego instalacji elektrycznej oświetlenia skrzyżowania dróg powiatowych nr 3720Z i 3721Z w Smardzewie, gmina Sławno. 2. W zakresie prac należy zrealizować: a) linię kablową 0,4 kV; b) montaż latarni oświetlenia drogowego wraz z oprawami tj:  słupy oświetleniowe Fe-Zn 9 m (moc oprawy - 55,0 W) w ilości 7 szt.;  słupy oświetleniowe Fe-Zn 6 m (moc oprawy - 55,0 W) w ilości 8 szt. Parametry równoważności zaprojektowanych słupów oświetleniowych: 1) Słup oświetleniowy stożkowy Fe-Zn 9 m o mocy oprawy 71 W: strumień świetlny (oprawy) - 7912 Im; strumień świetlny (lampy) - 9200 Im, Moc oprawy - 71,0 W, wysokość punktu świetlnego – 9 m, źródło światła - LED, materiał korpusu - aluminium, klasa szczelności IP – 66, 5 lat gwarancji. 2) Słup oświetleniowy stożkowy Fe-Zn 4 m o mocy oprawy 34 W: strumień świetlny (oprawy) - 2520 Im; strumień świetlny (lampy) - 3000 Im, Moc oprawy - 34,0 W, wysokość punktu świetlnego – 4m, źródło światła - LED, materiał korpusu – aluminium, 5 lat gwarancji. 3) Słupy oświetleniowe Fe-Zn 6 m o mocy oprawy 55 W: strumień świetlny (oprawy) -5850 Im; strumień świetlny (lampy) - 7012 Im, Moc oprawy - 55,0 W, wysokość punktu świetlnego – 6 m, źródło światła - LED, materiał korpusu - aluminium, klasa szczelności IP – 66, 5 lat gwarancji. 4) Słup oświetleniowy stożkowy Fe-Zn 9 m o mocy oprawy 55 W: strumień świetlny (oprawy) - 5378 Im; strumień świetlny (lampy) - 6336 Im, Moc oprawy - 55,0 W, wysokość punktu świetlnego – 9m, źródło światła - LED, materiał korpusu - aluminium, klasa szczelności IP – 66, 5 lat gwarancji. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie są podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 4. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 5. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 6. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu oraz zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych. 7. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 8. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sławnie Nr 79 8566 0003 0000 4141 2000 0007 z dopiskiem „Przebudowa dróg w Smardzewie” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno – w Biurze Obsługi Interesantów (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach