Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041508C w miejscowości Białobłoty, gmina Świecie nad Osą

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 86341 Świecie nad Osą,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 661 613 , fax. 564 661 621
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy 1
  86341 Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 661 613, fax. 564 661 621
  REGON: 54245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041508C w miejscowości Białobłoty, gmina Świecie nad Osą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041508C w miejscowości Białobłoty, gmina Świecie nad Osą Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: Robót przygotowawczych i ziemnych obejmujących: • Roboty pomiarowe na odcinku 0,990 km; • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni 4 921,00 m2. UWAGA: Profilowanie nawierzchni drogi, zjazdów na teren posesji, mijanek i skrzyżowania z drogą gminną; • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku w ilości 1 089,00 m3. UWAGA: Roboty związane z poszerzeniem jezdni; • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku w ilości 3,60 m3. UWAGA: Roboty związane z wykonaniem przepustów; • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku w ilości 24,48 m3. UWAGA: Roboty związane z wykonaniem rowów odwodnieniowych; Podbudowy obejmującej: • Wykonanie warstwy odcinającej o grubości 10cm na powierzchni 2 513,00 m2. UWAGA: Warstwa odcinająca na poszerzeniu jezdni, mijankach i zjazdach; • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego jako warstwy dolnej o grubości 10cm na powierzchni 2 513,00 m2. UWAGA: Podbudowa tylko na poszerzeniu jezdni, mijankach i zjazdach; • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego jako warstwy górnej o grubości 15cm na powierzchni 4 993,00 m2; Nawierzchni obejmującej: • Skropienie podbudowy emulsją asfaltową na powierzchni 3 737,50 m2; • Wykonanie nawierzchni (warstwa wiążąca) z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 4cm na powierzchni 3 737,50 m2; • Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na powierzchni 3 737,50 m2; • Wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3cm na powierzchni 3 688,00 m2; • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego jako warstwy górnej o grubości 8cm na powierzchni 1 305,00 m2; UWAGA: Uzupełnienie kruszywa na poszerzeniu jezdni; Urządzeń odwodnieniowych obejmujących: • Wykonanie ławy betonowej pod przepust drogowy w ilości 0,90 m3. UWAGA: Przepust drogowy o średnicy 30cm; • Wykonanie przepustu drogowego o średnicy 30cm o długości 15,00 mb; • Wykonanie ścianek czołowych w ilości 2 szt. UWAGA: Przepust drogowy o średnicy 30cm; • Wykonanie ławy betonowej pod przepust drogowy w ilości 0,48 m3. UWAGA: Przepust drogowy o średnicy 50cm; • Wykonanie przepustu drogowego o średnicy 50cm o długości 4,00 mb. UWAGA: Przedłużenie przepustu drogowego; • Wykonanie ścianek czołowych w ilości 2 szt. UWAGA: Przepust drogowy o średnicy 50cm; Robót wykończeniowych i oznakowania dróg obejmujących: • Plantowanie poboczy i skarp na powierzchni 495,00 m2; • Ustawienie słupków stalowych pod oznakowanie w ilości 10,00 szt.; • Zamocowanie znaków drogowych w ilości 10,00 szt.; • Ustawienie barier ochronnych na długości 16,00mb. UWAGA: Bariery ochronne jednostronne; • Ustawienie zakończeń barier ochronnych na długości 8,00mb. UWAGA: Zakończenia barier ochronnych jednostronnych; Ponadto w drodze przetargu: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu uwzględniającego ustawione oznakowanie. Wykonawca również zapewni pełną obsługę geodezyjną i wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy, organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, wykonania robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 zł Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 Pzp Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łasinie nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. a) SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach