Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice.

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 622 06 00 , fax. 56 622 06 01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.
  ul. Toruńska
  87165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 622 06 00, fax. 56 622 06 01
  REGON: 34103068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olender.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2018 wynosi: 904 500 kWh, w tym A/1: 167 500 kWh, B/2: 133 000 kWh, C/3: 604 000 kWh. Moc umowna dla wskazanego punktu poboru wynosi 400 kW. Szczegółowe zestawienie planowanego zużycia energii zawiera załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż będzie kupować energię elektryczną zgodnie z wskazaniami układów pomiarowych, co oznacza, że nie gwarantuje zużycia energii elektrycznej w ilości określonej w załączniku nr 1 do siwz tj. 904 500kWh. W ww. okresie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji, tzn. realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego, których dokładne określenie nie jest możliwe. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100% wolumenu określonego w załączniku nr 1 do siwz. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 90% wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W celu skalkulowania ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić zużycie energii wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty. 2. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców. 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponować niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach