Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni chodnika i parkingu przy budynku przedszkola w msc. Góra Puławska

GMINA PUŁAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 887-41-21 , fax. 81 887-41-22
 • Data zamieszczenia: 2022-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PUŁAWY
  ul. Dęblińska 4
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 887-41-21, fax. 81 887-41-22
  REGON: 431019922
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni chodnika i parkingu przy budynku przedszkola w msc. Góra Puławska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w ul. Nowej i ul. Krzywe Koło w msc. Góra Puławska.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:a) rozbiórkę istniejących chodników z płyt chodnikowych betonowych;b) rozbiórkę istniejących krawężników betonowych przy jezdni w miejscach projektowanego chodnika;c) częściową rozbiórkę nawierzchni asfaltowej w celu uregulowania szerokości jezdni ulicy Nowej;d) wykonanie w ul. Nowej na odcinku do skrzyżowania z ul. Krzywe Koło lewostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej przy jezdni o szerokości do granicy pasa drogowego (istniejące ogrodzenie);e) wykonanie w ulicy Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywe Koło do km 0+145,00 lewostronnego chodnika o szerokości 2,15m przy jezdni;f) wykonanie w ulicy Nowej od km 0+135,00 od ulicy Pięknej prawostronnego chodnika o szerokości 2,15 – 2,5m przy jezdni;g) wykonanie na włączeniu ul. Krzywe Koło do ul. Nowej chodników obustronnych o szerokości 2,15-2,65m przy jezdni wraz z wykonaniem zjazdu na nieruchomość prywatną;h) plantowanie powierzchni gruntu wraz z obsianiem skarp i zieleńców trawą.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przy budynku przedszkola w msc. Góra Puławska w zakresie przebudowy nawierzchni.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:a) rozbiórkę istniejących chodników z płyt chodnikowych betonowych, drogowych betonowych i kostki brukowej;b) rozbiórkę istniejących obrzeży trawnikowych oraz krawężników betonowych;c) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni;d) montażu odwodnienia liniowego;e) wykonanie obrzeży i krawężników betonowych;f) wykonanie na terenie przedszkola chodników z kostki brukowej betonowej;g) wykonanie nawierzchni placu postojowego i dróg manewrowych z kostki brukowej;h) plantowanie powierzchni gruntu wraz z obsianiem skarp i zieleńców trawą;i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach