Przetargi.pl
Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko, w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N , JNI 01003835

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Lidzbarska 31
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6972239 , fax. 023 6972239
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
  ul. Lidzbarska 31 31
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6972239, fax. 023 6972239
  REGON: 13038269900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzddzialdowo.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko, w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N , JNI 01003835
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko, w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N , JNI 01003835 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: 2.1 przedmiarze robót - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ, 3. 2.3 projekcie wykonawczym: Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Gnojenko, w km 7+541 drogi powiatowej nr 1363 N , JNI 01003835 Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz innych robót wymaganych technologią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211116
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Kwota wadium dla przedmiotu zamówienia wynosi: 5.000,00 zł Słownie: pięć tysięcy złotych Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzddzialdowo.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną