Przetargi.pl
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała I od km 0+000 do km 0+139

Gmina Janów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, Zamoyskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 872 43 30 , fax. 158 724 670
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janów Lubelski
  Zamoyskiego 59
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 872 43 30, fax. 158 724 670
  REGON: 83040959000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała I od km 0+000 do km 0+139
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała I od km 0+000 do km 0+139 Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe 2) mechaniczne wykonanie koryta 3) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 4) warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm 5) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm 6) mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowej 7) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 8) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 9) ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 15x30x100 cm 10) ręczne plantowanie poboczy. 2. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 3) Przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W razie nieobjęcia przedmiarem wszystkich robót określonych w projekcie budowlanym, przedmiot zamówienia wyznacza projekt. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektem budowlanym. Z uwagi na to, że umowa na realizację zamówienia będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: a) w Sekcji III.4) ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 1. stosuje się odpowiednio. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach