Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. KRYSZTAŁOWĄ I UL. SZKOLNĄ DO BUDYNKU NR 15 – ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Gmina Miejska Piechowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-573 Piechowice, Kryształowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 548 900 , fax. 757 612 274
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Piechowice
  Kryształowa 49
  58-573 Piechowice, woj. dolnośląskie
  tel. 757 548 900, fax. 757 612 274
  REGON: 23082161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=70693

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. KRYSZTAŁOWĄ I UL. SZKOLNĄ DO BUDYNKU NR 15 – ODBUDOWA NAWIERZCHNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie przebudowy fragmentu łącznika między ul. Kryształową i ul. Szkolną w Piechowicach obejmujący przebudowę jezdni, zatok postojowych oraz chodników wraz z regulacją wysokości studzienek deszczowych wykonanej wcześniej kanalizacji deszczowej. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 106,95 m. Przedmiotowy odcinek drogi biegnie od ul. Kryształowej (DW nr 366) w układzie południe-północ do ul. Szkolnej (budynek Szkolna 15). 2. STAN ISTNIEJĄCY Odcinek objęty zakresem przedmiotu zamówienia stanowi łącznik pomiędzy ul. Kryształową a ul. Szkolną. Obecnie posiada ona nawierzchnię z płyt betonowych na długości około 30 m. Pozostała część odcinka posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym lokalnie ograniczoną krawężnikami betonowymi. Na przedmiotowym odcinku została wykonana wcześniej kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Ul. Kryształowa jest drogą wojewódzką nr 366. Posiada ona jezdnię bitumiczną szer. 6,0m ograniczoną krawężnikami betonowymi i obustronnymi chodnikami ulicznymi. Wzdłuż krawężników poprowadzono ścieki z 2 rzędów kostki kamiennej. W pasie drogowym znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego – sieć telefoniczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, słupy energetyczne, oświetlenie uliczne. W obszarze inwestycji znajdują się także krzewy przewidziane do wykarczowania o powierzchni około 70 m2 oraz dwa pnie. Warunki gruntowo-wodne: Wierzchnią warstwę podłoża gruntowego stanowi humus o grubości ok. 50cm. Poniżej występuje nasyp niekontrolowany (żwir, węgiel, gruz betonowy i ceglany, części organiczne powyżej 3% i 5%). Poniżej występują żwiry, piaski średnie i pospółki. Lokalnie (przy ul. Kryształowej występują piaski gliniaste w stanie półzwartym. Występowania wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych do 2,50m ppt nie stwierdzono. 3. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Rozwiązania sytuacyjne: Usytuowanie drogi w planie pokrywa się z obecnym. Przebudowy przedmiotowej drogi obejmuje wykonanie jezdni szer. 5,0 m wraz z chodnikami i zatokami postojowymi. Jezdnię należy obustronnie ograniczyć krawężnikami betonowym. Przy jezdni należy wykonać również zatokę postojową do parkowania prostopadłego ( z miejscami postojowymi o wymiarach 5,00 x 2,50m) oraz chodnik wzdłuż jezdni po stronie zachodniej i w obrębie skrzyżowania z ul. Kryształową. Włączenie do ul. Kryształowej należy przebudować z wyokrągleniem promieniami R=6,0 i R=8,0m. W ciągu przedmiotowego odcinka należy wykonać dwa zjazdy na dochodzące wewnętrzne drogi osiedlowe. Zjazdy te będą posiadały szerokość 3,50-5,00 m z promieniami wyokrąglającymi włączenia R=5,0 i R=6,0m. Rozwiązania wysokościowe: Przebieg projektowanej niwelety dostosowano do poziomu istniejącego terenu i poziomu posadowienia sąsiadujących budynków. Dla jezdni zaprojektowano spadek poprzeczny daszkowy 2%. Zatoki postojowe będą posiadały spadek poprzeczny 1-2% w kierunku jezdni. Dla chodnika zaprojektowano spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. W rejonie zjazdów spadek poprzeczny chodnika należy dostosować do ukształtowania wysokościowego nawierzchni zjazdu. Przy włączeniu do ul. Kryształowej spadek jezdni należy dowiązać do jezdni istniejącej. Roboty ziemne: Roboty ziemne drogowe sprowadzają się, do demontażu istniejących nawierzchni, do wykonania korytowania i profilowania dna koryta. Dno koryta należy zagęścić do uzyskania Is≥1,0 Ustala się jako bezwzględną zasadę, że w rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności oraz pod nadzorem operatorów poszczególnych sieci. O terminie prowadzonych robót wykonawca winien powiadomić operatorów z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozwiązania konstrukcji nawierzchni: Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych: Jezdnia – KR1: - warstwa ścieralna – AC11S gr. 4 cm - podbudowa – AC11W gr. 5 cm - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 20 cm - mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 gr. 30 cm Warstwę kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥140 MPa, Is≥1,00 Zatoka postojowa : - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 17 cm - pospółka gr. 20 cm Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥100 MPa, Is≥1,00 Warstwę wierzchnia kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥120 MPa, Is≥1,00 Chodniki: - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.10 cm - pospółka gr. 20 cm Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥80 MPa, Is≥0,98 Warstwę kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥100 MPa, Is≥1,00 Zjazdy na wewnętrzne drogi osiedlowe : - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.7 cm - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 18 cm - pospółka gr. 30 cm Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥100 MPa, Is≥1,00 Warstwę wierzchnią kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥140 MPa, Is≥1,00 Jezdnię należy obramować krawężnikiem bet. 15x30 cm (wyniesionym h=12 cm) posadowionym na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem. Na szerokości zjazdów, zatok postojowych i przejść dla pieszych wykonać krawężniki najazdowe (15x22 cm) obniżone 1-5 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Na wysokości przejścia dla pieszych krawężniki należy wynieść 2 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Chodniki należy obramować obrzeżem bet. 8x25 cm na ławie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem. Obrzeże należy wtopić (po stronie spadku umożliwiając spływ wody na teren zielony) lub wynieść 3 cm ponad poziom krawędzi chodnika. Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej wzdłuż ul. Kryształowej należy wyprowadzić wzdłuż krawężników w kierunku ul. Szkolnej. Ściek ten wykonać na ławie betonowej C12/15 wspólnej z krawężnikiem. Poszczególne miejsca postojowe należy wyznaczyć liniami z kostki betonowej kolorowej. Poszczególne warstwy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z założeniami odpowiednich norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Odwodnienie: Odwodnienie realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni i poboczy do wcześniej już wybudowanych wpustów deszczowych istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej wpustów deszczowych, studni rewizyjnych oraz zaworów. Organizacja ruchu: W ramach realizacji zadania należy wykonać demontaż starego oznakowania przewidzianego do likwidacji, ustawienie 12 nowych znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego – 2x przejście dla pieszych P-10/4m, 3 x linia P14/2m, 1 x linia P7a/11m. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu, zatwierdzenia projektu oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r, nr 109, poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. bank PKO PB S.A.: Nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241 z dopiskiem „wadium – PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. KRYSZTAŁOWĄ I UL. SZKOLNĄ DO BUDYNKU NR 15 – ODBUDOWA NAWIERZCHNI”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja winna być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniężna, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.8 i 11.9 SIWZ. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana; a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajcy nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach