Przetargi.pl
Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3921971 w. 154 , fax. 713 921 303
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
  ul. Ząbkowicka 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3921971 w. 154, fax. 713 921 303
  REGON: 52863000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele poprzez: - Wykonanie nowej kotłowni na olej opałowy i magazynu oleju opałowego w obrębie istniejących pomieszczeń kotłowni i składu opału zlokalizowanego w części piwnicznej budynku w zakresie: - Wykonania warstwy wyrównawczej cementowej gr. 3-5 cm na istniejącej posadzce z wykonaniem zbrojenia siatkami posadzkowymi; - Ułożenia płytek GRES na posadzkach oraz fundamencie pod kotły; - Ułożenia płytek ściennych ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0 m ponad poziom posadzki; - Wymiany odparzonych i głuchych tynków; - Dwukrotnego malowania ścian i stropów. - Wymianę źródła ciepła (dwa kotły opalane drewnem) i zmianę sposobu ogrzewania na olej opałowy wraz z wykonaniem magazynu oleju. W skład instalacji wchodzą następujące elementy: - Stojący stalowy kocioł olejowy kondensacyjny z palnikiem olejowym, regulatorem obiegu kotła i zintegrowanym układem rozruchowym przystosowanym do ciągłej eksploatacji na olej opałowy, o znamionowej mocy cieplnej 146 kW (dla parametrów tz/tp = 80/60°C), pojemności wodnej 265 dm3, minimalnej sprawności znormalizowanej Hi = 103% (dla parametrów tz/tp = 75/60°C) – 2 szt. - Zestaw fabrycznego orurowania wymiennika ciepła z pompą obiegową i zaworem zwrotnym (wyposażenie dodatkowe kotła) – 2 szt. - Zawór bezpieczeństwa membranowy 3bar DN25 (G1”, d0=20 mm) – 2 szt. - Zabezpieczenie stanu wody z blokadą R3/4” IP65 1˜230V/50Hz- 2szt. - Klapa odcinająca kołnierzowa DN65 – 2szt. - Klapa odcinająca kołnierzowa DN65 Kvs=259 m3/h do współpracy z siłownikiem elektrycznym 1˜230V/50Hz – 2 szt. - Zawór kulowy kołnierzowy DN80 – 3 szt. - Filtroodmulnik magnetyczny ze stali wysokostopowej ze stosem magnetycznym DN80 – 1 szt. - Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego dla instalacji c.o., pojemność nominalna Vn=250 dm3 ze złączem samo odcinającym – 1 szt. - Urządzenie do neutralizacji kondensatu z olejowych kotłów kondensacyjnych , V=12,8 dm3/h 1˜230V/50Hz – 1 szt. - Filtr oleju opałowego R3/8” z zaworem szybkozamykającym – 2 szt. - Zbiorniki na olej opałowy o pojemności 5x2,0 m3 ustawione w systemie baterii o łącznej pojemności 10 m3, wyposażenie w systemowe zestawy odpowietrzania 1½”, zestaw ssawny 3/8” oraz układ zalewowy 2” – 2 kpl. - Zawór zwrotny antyskażeniowy typ CA DN20 – 1 szt. - Filtr siatkowy do wody zimnej DN20 – 1 szt. - Stacja uzdatniania wody q=1,5m3/h DN25 1˜230V/50Hz – 1 szt. - Pozostałe urządzenia i armatura zestawiona w projekcie będącym załącznikiem do SIWZ. - Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej kotłowni, której zasilanie odbywać się będzie w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej. Instalacja obejmuje: - Zabudowę tablicy rozdzielczej RPK, - Instalację gniazd wtyczkowych 230 V, - Oświetlenie awaryjne, - Oświetlenie podstawowe, - Instalację gniazd wtyczkowych obniżonego napięcia 24 V, - Instalację gniazd wtykowych, - Zasilanie urządzeń technologii kotłowni (kotły, sterownik, pompy, zawory), - Ochronę przeciwporażeniową dodatkową, - Ochronę przepięciową, - Instalację połączeń wyrównawczych. Zasilanie instalacji elektrycznych kotłowni odbywać się będzie w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej budynku. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do: - napełnienia olejem opałowym jednego zbiornika o pojemności 2.000 L, w celu przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z rozruchem kotłowni oraz odbiorem końcowym zadania, - zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa elementów pochodzących z demontażu kotłowni, takich jak kotły grzewcze, armatura itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ, e) tabela zbiorcza ceny ryczałtowej – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2 ) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, d) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach