Przetargi.pl
Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy w/w inwestycji obejmuje m.in.: a)przebudowę potoku Czyżyczka na odcinkach 0+800-1+100 i 1+900-2+400; b)kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku zgodnie z przyjętą niweletą na odcinku 0+800-1+100 i 1+900-2+400 (długość łączna – 0,8 km); c)budowę ubezpieczenia stopy skarpy za pomocą kiszki faszynowej 1xd20 na odcinku 0+800-1+100 i 1+900-2+400 (długość łączna 0,8 km); d)budowę progów h=20 cm z palisady d10 cm co 50 m na odcinku 1+900-2+400 (długość 0,5 km); e)przebudowę sieci gazowych w km 0+925, 0+967, 2+318; Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w: a)projekcie budowlanym wraz z decyzją pozwolenia na budowę i decyzją wodnoprawną; b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach