Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec oraz budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec w systemie zaprojektuj wybuduj

Gmina Jaśliska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-485 Jaśliska, Jaśliska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 431 05 81 , fax. 13 431 05 93
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaśliska
  Jaśliska 171
  38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie
  tel. 13 431 05 81, fax. 13 431 05 93
  REGON: 18051533900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jasliska.info/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=13&strona=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec oraz budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec w systemie zaprojektuj wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec oraz budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec w systemie zaprojektuj wybuduj. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część I Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczaniec Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Część II Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec w systemie zaprojektuj wybuduj. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych, 2) Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji ( Projektu Budowlanego ) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. wraz ze zmianami, ostatnia Dz.U.2019.1712) na wybrane elementy w systemie uzdatniania, 3) Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia wydajności i niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, poprawy efektywności uzdatniania i dostarczania wody, 4) Opracowanie projektu organizacji ruchu i dowozu materiałów, 5) Obsługę geodezyjną, 6) Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano - montażowych dla Inwestycji, jaką jest budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody jw., 7) Kompletację dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 8) Nadzór autorski projektantów wszystkich branż, 9) Utrzymanie ciągłości „produkcji" i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych z zachowaniem odpowiednich terminów wykonania i przekazania obiektu. Istniejąca SUW ma stanowić chwilową i awaryjną stacją dostawy wody – możliwość przyłączenia. 10) Uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie z potwierdzeniem, jakości wody badaniem w autoryzowanej jednostce badawczej, 11) Przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia po wykonaniu, 12) Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego, 13) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej z oznaczeniem tras na mapach oraz dokumentacji zdjęciowej dla robót zanikających na etapie układania rurociągów ich połączenia, przejścia przez ściany i zasypek, 14) Uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania. Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany unikać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opisywanego produktu lub usługi i nie ma możliwości ich opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej (pdf). Wersja elektroniczna - 4 płyty CD; 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu; rysunki - format: dwf., dwg. i pdf., obrazy - format jpg lub pdf., tekst - format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy - format xls i pdf. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. - pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. - dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ . Uwaga ! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) część I : 2 000,00 złotych ( słownie: dwa tysiące złotych). 2) część II : 7 000,00 złotych ( słownie: siedem tysięcy złotych) 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego 27 1130 1105 0005 2479 3420 0004.” Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – dotyczy części .. pn….”. 5 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - dotyczy części ..pn…”. 7 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie . Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9 Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13. 7 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1) b) Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2) c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). e) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach