Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp.

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 62065 Grodzisk Wielkopolski, Stary Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 446 219 , fax. 614 446 228
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
  Stary Rynek 1
  62065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 614 446 219, fax. 614 446 228
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotowa przebudowa w ul. Żwirki i Wigury polega na demontażu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej a w jej miejsce wykonanie Ø 300 o długości 35,0 m, Ø 250 o długości 73,4 m wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi. Przedmiotowa budowa w ul. Więziennej polega na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 o długości 51,3 m, demontażu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej a w jej miejsce wykonanie Ø 300 o długości 28,8 m wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. W przypadku korzystania ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca załącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach