Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 926 200 , fax. 913 926 206
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 926 200, fax. 913 926 206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.nowogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami i budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Kilińskiego w Nowogardzie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego w stopniu i szczegółowości niezbędnej do fakturowania wykonanych robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzględniać w szczególności terminy wykonania poszczególnych elementów robót i planowane ilości środków finansowych przewidzianych do wypłaty w toku wykonywania umowy, b) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, c) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot budowlanych, d) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. e) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. f) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. g) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. Operatu kolaudacyjnego, który zawierać powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 2) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie (jeśli zajdzie konieczność) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach