Przetargi.pl
Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu

Gmina Grabowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-425 Grabowiec, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 651 24 74 , fax. 84 651 24 74
 • Data zamieszczenia: 2020-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabowiec
  Rynek 3
  22-425 Grabowiec, woj. lubelskie
  tel. 84 651 24 74, fax. 84 651 24 74
  REGON: 54056400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grabowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku Izby Pamięci w Grabowcu. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty murowe i betoniarskie, dach, podłogę na gruncie, sufit podwieszany, ścianki działowe i okładziny z płyt k-g, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty okładzinowe i posadzki, stolarkę okienno-drzwiowa, elementy wyposażenia WC, elewację, opaskę, schody wejściowe i pochylnię o nawierzchni z kostki betonowej, instalacje elektryczne, gniazdowe, instalacje oświetlenia, instalację alarmową, WLZ i tablice rozdzielcze, instalację odgromową, pomiary elektryczne, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej : projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: budowlanych, elektrycznych i instalacji wodociągowej wewnętrznej oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (na podstawie zapisu art. 24, ust 1 i 5, pzp), gdzie: i - kolejny każdy Wykonawca dla Wykonawców składających wspólną ofertę - załącznik stanowi gotowy formularz. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na podstawie zapisu art. 25a, ust 1 pzp) - załącznik stanowi gotowy formularz. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (na podstawie zapisu art. 25, ust 1 pzp) - załącznik stanowi gotowy formularz. 4. Kosztorys ofertowy uproszczony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach