Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Chrząstowska 6A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  Chrząstowska 6A
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  REGON: 151397990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego targowiska gminnego na cele promocji lokalnych produktów (z zadaszeniem części handlowej), z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Koniecpolu przy ul. Rzecznej, obejmujące I etap realizacji w następującym zakresie:1) Przygotowanie placu budowy;2) Fundamenty hali targowej dla całej powierzchni ok. 1100m2 wraz z posadzką z betonu C30/37 XD4, XF3 1% 18-26cm beton zatarty na ostro - kolor naturalny;3) Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana hali targowej wykonana na długości 36 mb przy rozpiętości 15 mb opartej na 18 słupach konstrukcyjnych;4) Zadaszenie hali targowej na powierzchni ok. 583,4m2 – zadaszenie żelbetowe, konstrukcję dachu stanowią przegubowo oparte stropodźwigary strunobetonowe, a w osiach zewnętrznych belki podgzymsowe wraz z gzymsami, krycie papą termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi gzymsu z blachy w kolorze antracyt;5) Wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni łącznej 888 m2;6) Wykonanie drogi dojazdowej i ciągów pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na powierzchni ok. 1400m2, wykończonej krawężnikami betonowymi;7) Wykonanie zieleni przed wiatą targową wraz z sadzeniem krzewów i drzew;8) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z zabudową separatora – kanały z rur PVC o średnicach 150mm i 315mm; wraz z zabudową studzienek rewizyjnych (13 szt.);9) Wykonanie przyłącza wody do wiaty targowej;10) Wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej – 2 szt. (KS1 i KS2);11) Wykonanie instalacji elektrycznej, w tym m.in.:a) montaż tablicy rozdzielczej i WLZ;b) montaż opraw oświetleniowych wiaty targowej wraz z okablowaniem;c) montaż instalacji odgromowej;d) montaż przewodów instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu;e) montaż 5 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 6m z wysięgnikiem 1m oraz oprawami LED;f) montaż instalacji fotowoltaicznej – 28 szt. modułów o mocy 340 kWp każdy, na konstrukcji systemowej aluminiowej wraz z montażem inwertera 10 kWp oraz przewodów instalacyjnych i uziemiających dla instalacji PV;g) badania i pomiary elektryczne; Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia obiektów oraz sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa obejmująca projekty architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem wyszczególnionym w dokumencie pn. etapowanie projektu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.UWAGA: Zamawiający dodatkowo zamieścił w załączniku nr 8 w celach pomocniczych, przedmiary robót, które uszczegóławiają opis przedmiotu zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy podać w formie ryczałtu i obliczyć na podstawie projektu budowlanego i projektów wykonawczych obejmujących zakres robót stanowiących wydzielony I etap przebudowy targowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał (ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:- jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej minimum 250 m2 i wartości robót brutto nie mniej niż 400 tyś. PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych);- jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu kostką brukową betonową na powierzchni minimum 700 m2 i wartości robót nie mniej niż 100 tyś. PLN (słownie: sto tysięcy złotych);UWAGI:1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.3) Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawców wykonaniem jednej roboty budowlanej zawierającej w swym zakresie obydwa rodzaje prac wyszczególnione w pkt 4 lit. a, pod warunkiem że każdy z rodzajów prac wykonanych w ramach jednego kontraktu będzie miał nie mniejsze powierzchnie i wartości robót brutto niż określone w pkt 4 lit. a.4) Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane.b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami, które pełnić będą funkcję kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj.:- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.UWAGI:1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).2) Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika/ kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/ osoby wymaganymi uprawnieniami.3) Wskazane osoby, o których mowa w punkcie b, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach